Hoppa till innehåll

Understöd kan sökas för byggande av idrottsanläggningar

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2022 16.21
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet skapar förutsättningar för att utöva motion och idrott genom att stödja byggandet av idrottsanläggningar. Dessutom stöder ministeriet forsknings- och utvecklingsprojekt som bl.a. syftar till att öka kompetensen och kvaliteten i samband med byggandet av idrottsanläggningar. Flera understöd kan nu sökas.

Understöd för byggande av idrottsanläggningar

Undervisnings- och kulturministeriet och regionförvaltningsverken beviljar understöd för anläggningsprojekt som gäller idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Understöd kan beviljas för att stödja olika slags motions- och idrottsförhållanden. Understöd riktas särskilt till idrottsanläggningsprojekt som betjänar stora användargrupper, till exempel idrottshallar, simhallar, ishallar, idrottsplaner och närliggande motions- och idrottsanläggningar.

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet om kostnadsberäkningen för projektet överstiger 700 000 euro. I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro är ifrågavarande regionförvaltningsverk statsbidragsmyndighet.

Ansökningar om understöd lämnas in till ifrågavarande regionförvaltningsverk genom e-tjänsten. Ansökningstiden är 25.11–30.12.2022 kl. 16.15. 

Finansieringsplanen för idrottsanläggningar 2024–2027

Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en landsomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar som omfattar de fyra följande åren. Planen är riktgivande och statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Ett projekt vars kostnadsuppskattning överstiger 700 000 euro presenteras först i finansieringsplanen för idrottsanläggningar.

Framställningar till finansieringsplanen lämnas in via regionförvaltningsverkets e-tjänst. Ansökningstiden är 25.11–30.12.2022 kl. 16.15. 

Anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter 

Idrottsutbildningscenter är internat på riksnivå eller regionala läroanstalter som anordnar undervisning på heltid. Deras uppgift är att ordna sådan undervisning för hela befolkningen som främjar motion, idrott, välmående, välfärd och hälsa samt undervisning och träningsverksamhet som tjänar idrottsorganisationernas och idrottsföreningarnas verksamhet.

Statsunderstödet är avsett för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter, vars byggande inleds 2022. Ansökningar om statsunderstöd lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet. Ansökningstiden är 25.11–30.12.2022 kl. 16.15. 

Finansieringsplanen för anläggningsprojekt för idrottsutbildningscenter 2024–2027

Undervisnings- och kulturministeriets beslut om beviljande av statsunderstöd för projekt för anläggning av idrottsutbildningscenter grundar sig på finansieringsplanen. Finansieringsplanen är vägledande och ses över årligen för att täcka de följande fyra åren. Ansökningstiden är 25.11–30.12.2022 kl. 16.15. 

Forskning och utveckling kring byggande av idrottsanläggningar

Undervisnings- och kulturministeriet stöder forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att öka kompetensen och kvaliteten i samband med byggandet av idrottsanläggningar samt till att främja idrottsanläggningarnas säkerhet, tillgänglighet och miljövänlighet. 

Forskning bedrivs bl.a. vid forskningsinstitut och högskolor på området. Resultaten tillämpas i samhällsplaneringen och i samband med uppförandet, planeringen, byggandet och användningen av idrottsanläggningar. Ansökningstiden är 25.11–30.12.2022 kl. 16.15. 

Mer information om utlysningarna:

Se mer på webbsidorna

Undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst
Regionförvaltningens e-tjänst