Hoppa till innehåll

Riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser riksomfattande och regionala utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2022. Understöden är avsedda för motions- och idrottsprojekt som främjar en rörlig livsstil. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysiska aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite. Med hjälp av understöd för en motionsinriktad livsstil genomförs programmet Ett rörligt Finland på riksnivå. En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförande av likvärdigheten och jämställdheten mellan könen. I ansökan betonas omfattande samprojekt för flera aktörer. Understöden för 2022 fokuserar på stöd- och samordningsprojekt som stöder uppnåendet av målen för denna utlysning samt på projekt som fortsätter och som tidigare fått finansiering genom denna stödform. Om situationen gällande de anslag som står till förfogande tillåter, kan man därtill finansiera projekt som är särskilt förtjänstfulla, betydelsefulla, omfattande och/eller innovativa med tanke på målen för utlysningen. I fråga om högskolornas motions- och idrottsprojekt kan man dock endast understöda projekt som fortsätter.

Understöd kan beviljas

 • registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig riksomfattande eller nationellt betydelsefull verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas

 • kommuner, om projektets huvudsakliga syfte är en enskild kommuns/enskilda kommuners lokala verksamhet,
 • kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som ordnas i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter.
 • enskilda arbetsgemenskaper,
 • idrottsföreningar,
 • privatpersoner och
 • juridiska personer som fungerar i bolagsform (begränsningen gäller inte högskolor).

Centrala stödformer för idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande inom idrottsväsendets förvaltningsområde vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden börjar den 26 oktober 2021.
Ansökningstiden slutar den 30 november 2021 kl. 16.15.

Understödsperioden för fortsatta projekt börjar när användningstiden för det föregående året har gått ut.

Nya projekt kan vara ett- eller tvååriga. Understödsperioden för ettåriga projekt är huvudsakligen 1.6.2022-31.5.2023. Understödsperioden för tvååriga projekt är huvudsakligen 1.6.2022-31.5.2023. Avsikten är att understöd för tvååriga projekt ska beviljas genom ett enda beslut för hela tvåårsperioden.

Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2022. Avsikten är att understödsbesluten fattas före början av april 2022. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
Allmänbildande utbildning Idrott Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Kulturrådet Päivi Aalto-Nevalainen, UKM, tfn 0295 3 30054.

E-postadresser:
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.