Hoppa till innehåll

Riksomfattande utvecklingsunderstöd för en motionsinriktad livsstil

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser riksomfattande och regionala utvecklingsstöd för en motions- och idrottsinriktad livsstil för år 2024. Understödets huvudsakliga mål är att öka utövandet av motion och idrott och den fysiska aktiviteten hos den finländska befolkningen under hela livscykeln, i synnerhet bland personer som rör på sig för lite.

Med hjälp av understöden för en motionsinriktad livsstil genomförs de riksomfattande idrottsprogrammen, dvs. I rörelse-helheten, på riksnivå. En central princip för understödet är tvärsektoriellt, -administrativt och -professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförande av likvärdigheten och jämställdheten mellan könen. I ansökan betonas omfattande samprojekt för flera aktörer.

I understöden för 2024 prioriteras projekt inom programmet Äldre i rörelse samt stöd- och samordningsprojekt inom I rörelse -helheten. För projekt inom programmet Äldre i rörelse kan understöd beviljas både för att fortsätta projekt som tidigare fått finansiering genom denna stödform och för att inleda nya projekt. I fråga om övriga projekt beviljas understöd endast för fortsatta projekt som tidigare beviljats finansiering genom denna stödform.

Understöd kan beviljas 

 • registrerade sammanslutningar och stiftelser för allmännyttig riksomfattande eller nationellt betydelsefull verksamhet.

Understöd kan dock inte beviljas 

 • kommuner, om projektets huvudsakliga syfte är en enskild kommuns/enskilda kommuners lokala verksamhet,
 • kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som ordnas i grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter.
 • enskilda arbetsgemenskaper, 
 • idrottsföreningar, 
 • privatpersoner och
 • juridiska personer som fungerar i bolagsform (begränsningen gäller inte högskolor).

Centrala stödformer för idrott och motion som främjar hälsa och välbefinnande inom idrottsväsendets förvaltningsområde vid undervisnings- och kulturministeriet.

Ansökningstiden börjar den 7 november 2023.
Ansökningstiden slutar den 11 december 2023 kl. 16.15.


Stöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2024. Avsikten är att understödsbesluten fattas före början av april 2024. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

 • Idrottslagen (390/2015)
 • Statsunderstödslagen (688/2001)
 • Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986)
 • Diskrimineringslagen (1325/2014)
Allmänbildande utbildning Idrott Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

E-postadresserna har formen
[email protected]

Kulturråd Päivi Aalto-Nevalainen, tfn 0295 330 054

Administrativ assistent Lotta Melanen, tfn. 0295 330 253

Om du behöver stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten, vänligen kontakta [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.