Hoppa till innehåll

Ändringar inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 15.01
Pressmeddelande

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde träder i kraft flera lagstiftningsändringar och andra ändringar vid ingången av 2022. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste av dessa.

Utbildning

Personaldimensioneringen för kuratorer och psykologer vid skolor och läroanstalter tas in i lagen

Bestämmelser om en bindande dimensionering för kuratorer och psykologer inom elev- och studerandevården inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet tas in i lagen. Både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet ska det i fortsättningen finnas minst en kurator per 670 elever/studerande och en psykolog per 780 elever/studerande. Samtidigt preciseras behörighetsvillkoren för kuratorer.

Pressmeddelande 7.10.2021

Utbildningsanordnarna får möjlighet att ordna examensexport inom yrkesutbildningen

Utbildningsanordnarna får möjlighet att ordna examensexport inom yrkesutbildningen i och med att 15 a och 15 b § i lagen om yrkesutbildning ändras vid årsskiftet. Ändringarna gör det möjligt att avvika från examensgrunderna på grund av examensexport och att ansöka om tillstånd för att tillämpa denna avvikelse. Hittills har examensexport ordnats av de utbildningsanordnare som deltog i Utbildningsstyrelsens försök och som har använt de examensgrunder som tagits fram för examensexport. I praktiken förutsätter examensexport möjlighet att avvika från de examensgrunder som tillämpas i Finland.

Ändringar i priserna per enhet

De nya genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut träder i kraft. De genomsnittliga priserna per enhet för 2022 baserar sig på de faktiska driftskostnaderna för 2019.

Pressmeddelande 28.10.2021

Den nya studentexamensnämnden inleder sin mandatperiod

Studentexamensnämnden leder, ordnar och verkställer studentexamen i egenskap av oberoende sakkunnigorgan.

Pressmeddelande 30.11.2021 (på finska)

Studiestöd

Gränserna för den studerandes egna inkomster som påverkar studiestödet höjs temporärt
Gränserna för den studerandes egna inkomster som påverkar studiestödet höjs temporärt med 25 procent för nästa år. Den temporära höjningen förbättrar de studerandes möjligheter att förvärvsarbeta vid sidan av studierna och komplettera studiestödet med löneinkomster i större utsträckning.

Pressmeddelande 11.11.2021

Högskolor och forskning

Lagen om informationsresursen för forskningsdata träder i kraft

Undervisnings- och kulturministeriet har som uppgift att förvalta en nationell informationsresurs för forskningsdata. Informationsresursen för forskningsdata för samman information om forskning med forskare och delar information med aktörer inom forskning och andra som vill utnyttja forskningsdata. Informationen är tillgänglig för medborgare i den öppna informationstjänsten Forskning.fi.

Pressmeddelande 22.12.2021

Styrelsen för Finlands Akademi inleder sin mandatperiod

Den 23 juni tillsatte statsrådet Finlands Akademis styrelse och vetenskapliga forskningsråd samt rådet för strategisk forskning för mandatperioden 1 januari 2022 – 31 december 2024.

Pressmeddelande 23.6.2021

Kultur

Nämnden för bildkonststipendier tillsätts för en treårsperiod

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt nämnden för bildkonststipendier för mandatperioden 1 januari 2022 – 31 december 2024. Till nämndens ordförande utnämndes museichefen för Tammerfors konstmuseum Taina Myllyharju. Bildkonstnärer beviljas årligen stipendier av statliga medel för att verk som de har framställt och som är i offentlig ägo kan visas offentligt. Nämnden för bildkonststipendier fattar beslut om beviljande av stipendier på ansökan.

Mer information finns i statsrådets projektinformationstjänst Hankeikkuna.


 

Högskoleutbildning och forskning Kultur Studiestöd Utbildning