Hoppa till innehåll

Personaldimensioneringen för kuratorer och psykologer vid skolor och läroanstalter tas in i lagen – 10 miljoner euro i specialunderstöd för elev- och studerandevården

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 14.20 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 9.43
Pressmeddelande

Elev- och studerandevården stärks när bestämmelser om en bindande dimensionering för kuratorer och psykologer inom studerandevården tas in i lagen. Statsrådet lämnade torsdagen 7.10 en proposition om detta till riksdagen.

Enligt förslaget ska personaldimensioneringen vara lika stor inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet. Samma dimensionering underlättar det praktiska ordnandet av elevhälsan i synnerhet i kommuner som ordnar både grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet.

- De bindande dimensioneringarna för kuratorer och psykologer stärker stödet till barn och unga i skolor och läroanstalter. Propositionen stöder utvidgningen av läroplikten, förbättrar möjligheterna att ingripa i mobbning och bidrar också till att avhjälpa de luckor i lärandet och välbefinnandet som orsakats av pandemin, säger undervisningsminister Li Andersson.

Både inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet ska det i fortsättningen finnas minst en kurator per 670 elever/studerande och en psykolog per 780 elever/studerande.

Genom en bindande personaldimensionering inom kurators- och psykologtjänsterna tryggas en jämlikare tillgång till och kvalitet på de elevhälsotjänster som eleverna och de studerande behöver runtom i Finland. Propositionen har samband med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, där det konstateras att elev- och studerandevårdstjänsterna ska stärkas på alla utbildningsnivåer.

Preciseringar i behörighetsvillkoren för kuratorer

Samtidigt preciseras behörighetsvillkoren för kuratorer. Behörig att verka som kurator är den som avlagt en sådan högre högskoleexamen som avses i 7 § eller en sådan lämplig yrkeshögskoleexamen inom det sociala området (socionom) som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Vidare uppfylls behörighetsvillkoren i fortsättningen av den som har en för uppgiften lämplig högskoleexamen som är inriktad på det sociala området, pedagogik eller beteendevetenskap och i vilken det ingår eller utöver vilken det har avlagts högskolestudier som omfattar 60 studiepoäng. Studierna ska bestå av universitetsstudier inom socialt arbete eller studier som hör till en högskoleexamen som avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

Statens specialunderstöd för anställning av skolpsykologer och skolkuratorer

För anställning av kuratorer och psykologer inom elev- och studerandevården reserveras i ramarna för statsfinanserna 29 miljoner euro från och med 2023.

- Elev- och studerandevården stärks betydligt genom de satsningar som nu görs. Det är viktigt att barn och unga får stöd snabbt och smidigt när behovet uppstår. Detta är också en förutsättning för att vi ska kunna säkerställa att studievägen för så många unga som möjligt fortsätter till slutet av andra stadiet, säger undervisningsminister Li Andersson.

De 10 miljoner euro som reserverats för 2021 har beviljats kommuner och samkommuner som statligt specialunderstöd för att användas åren 2021-2022 för anställning av skolpsykologer och skolkuratorer och för att stärka den generellt inriktade elevhälsan och det förebyggande arbetet. Understöd beviljades till 120 kommuner till det totala beloppet 9,94 miljoner euro.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2022. Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2022.

Mer information:

  • Regeringens proposition: regeringsrådet Anne-Marie Brisson, tfn 02953 30079
  • Specialunderstöd: Erja Vitikka, tfn 02953 30058

Statens specialunderstöd för åtgärder som krävs för utvidgningen av personaldimensioneringen inom elev- och studerandevården

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning Yrkesutbildning