UKM; Nämnden för bildkonststipendier 1.1.2022-31.12.2024

OKM081:00/2021 Organ

Kuvataiteen apurahalautakunta jakaa kuuden kuukauden työskentelyapurahoja ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaiset.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM081:00/2021

Ärendenummer VN/33091/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.1.2022 – 31.12.2024

Datum för tillsättande

Typ av organ Nämnd

Kontaktperson
Minna Karvonen, Johtaja
tel. +358 295 330 142
[email protected]

Mål och resultat

Kuvataiteen apurahalautakunta myöntää hakemusten perusteella apurahoja luovaa työtä tekeville kuvataiteen tekijöille heidän ammatinharjoittamisensa taloudellisten edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Apurahoja voivat saada kuvataiteen tekijät, jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. Kuvataiteen tekijöille vuosittain tämän lain mukaisina apurahoina jaettavien varojen yhteismäärä päätetään kunakin vuonna valtion talousarviossa.

Sammandrag

Kuvataiteen apurahalautakunta jakaa kuuden kuukauden työskentelyapurahoja ammattitaiteilijoille, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti. Apurahoja voivat saada visuaalisten taiteenalojen, mediataiteen ja muotoilun ammattilaiset.

Utgångspunkter

Kuvataiteen apurahalautakunta on eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain (115/1997) 5 §:ssä tarkoitettu lautakunta, josta säädetään tarkemmin em. lain 5 §:n 2 momentin nojalla opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa kuvataiteen apurahalautakunnasta (828/2018).