Hyppää sisältöön

Lagen om informationsresursen för forskningsdata träder i kraft den 1 januari 2022

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2021 11.51 | Publicerad på svenska 30.12.2021 kl. 12.09
Pressmeddelande

Informationsresursen för forskningsdata för samman information om forskning och forskare till ett ställe och förmedlar uppgifterna till forskningsaktörer och andra som använder forskningsdata. Informationsresursen för forskningsdata innehåller huvudsakligen uppgifter som finländska forskningsaktörer har lämnat. Republikens president stadfäste lagen om informationsresursen för forskningsdata på onsdag.

Syftet med informationsresursen för forskningsdata är att stödja öppenhet inom vetenskapen och göra det lättare att hitta och utnyttja befintliga forskningsdata. Forskningsaktörerna kan utnyttja och allmänheten kan läsa uppgifterna i informationsresursen för forskningsdata genom informationstjänsten Forskning.fi som är öppen för alla. 

Den nya lagen förtydligar den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i informationsresursen för forskningsdata och fastställer att undervisnings- och kulturministeriet är personuppgiftsansvarig för informationsresursen. Det föreskrivs om en skyldighet för undervisnings- och kulturministeriet att administrera det nationella datalagret, och samtidigt föreskrivs det om en rätt för forskningsaktörer att lämna sådana uppgifter till informationsresursen för forskningsdata som definieras i lagen: information om publikationer och andra forskningsresultat, forskningsmaterial, forskningsinfrastrukturer, forskningsaktörer, forskningsprojekt och forskningsfinansiering samt uppgifter om forskare och övriga forskningsaktiviteter. Behandlingen av personuppgifter utgår således från iakttagandet av den personuppgiftsansvariges lagstadgade skyldighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

All information är i regel tillgänglig på den offentliga webbsidan Forskning.fi, med undantag för uppgifter som gäller forskarna själva och aktivitetsuppgifter. I lagen åläggs forskningsaktörerna en omsorgsplikt när det gäller uppgifternas korrekthet, eftersom uppgifterna korrigeras i forskningsaktörernas egna system. Omsorgsplikten varken ändrar, ökar eller eliminerar det ansvar för uppgifternas korrekthet som aktörerna i egenskap av personuppgiftsansvariga för sina egna system redan har enligt annan lagstiftning. Skyldigheten gäller i synnerhet processen för lämnande av uppgifter till informationsresursen för forskningsdata och eventuella begäranden om korrigering av uppgifter som kommer via informationsresursen. I fråga om forskarnas egna uppgifter och aktivitetsuppgifterna beaktas i omsorgsplikten dock att forskningsaktörerna inte har möjlighet att kontrollera uppgifternas korrekthet, utan uppgifterna lämnas i samma form som forskarna har registrerat dem i forskningsaktörernas system.

Alla uppgifter är i regel tillgängliga på den offentliga webbsidan Forskning.fi, med undantag för uppgifter som gäller forskarna själva och aktivitetsuppgifter.

I lagen föreskrivs också om den profiltjänst för forskare som ska inrättas i anslutning till forskningsdatalagret. Med hjälp av tjänsten kan forskarna i enlighet med MyData-principen besluta om publiceringen av uppgifter som gäller dem själva och deras aktivitetsdata på webbplatsen Forskning.fi, samt om utlämnande av uppgifter utanför informationsresursen för forskningsdata. Forskarens profil skapas endast genom forskarens eget beslut. Profiltjänsten för forskare införs gradvis under 2022. För att forskaren ska kunna lägga till sina uppgifter från forskningsaktörens system till sin profil måste forskningsaktören vara klar för informationsöverföring före utgången av maj 2022.

Informationsresursen för forskningsdata har utvecklats i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet och forskningsaktörerna. 

Lag om informationsresursen för forskningsdata

Läs mer om de ändringar som den nya lagen medför: https://wiki.eduuni.fi/x/FyBADw

www.tiedejatutkimus.fi 

www.forskning.fi 

www.research.fi

Twitter: @tiedejatutkimus

Anslut dig till e-postlistan för att få den nyaste informationen om forskningsdatalagrets utveckling 

Mer information:
Jukka Haapamäki, undervisningsråd, tfn 02953 30088
 

Forskning Högskoleutbildning och forskning