Hoppa till innehåll

Gränserna för den studerandes egna inkomster som påverkar studiestödet höjs temporärt

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 13.35
Pressmeddelande

För nästa år föreslås en temporär höjning med 25 procent för inkomstgränserna för den studerandes egna inkomster som påverkar studiestödet. Den föreslagna höjningen förbättrar de studerandes möjligheter att förvärvsarbeta vid sidan av studierna och komplettera studiestödet med löneinkomster i större utsträckning. Syftet är att förbättra förutsättningarna för de ungas sysselsättning och de studerandes försörjning.

Den föreslagna höjningen med 25 procent görs i de inkomstgränser som gällde 2020 och 2021, vilket innebär att inkomstgränsen för en stödmånad stiger från nuvarande 696 euro till 870 euro och inkomstgränsen för en månad utan studiestöd från 2 078 euro till 2 600 euro. För tydlighetens skull avrundas inkomstgränserna till närmaste hela tio euro.

För en heltidsstuderande som omfattas av studiestödet nio månader per år skulle ändringen t.ex. öka möjligheterna att få extra inkomster med ca 3 000 euro år 2022, eftersom den årliga inkomstgränsen skulle stiga från nuvarande 12 498 euro till 15 630 euro.

Dessutom föreslås det att de belopp som avses i bestämmelsen om återkrav av stöd som betalats till för högt belopp och som beaktas när den studerandes årsinkomst överstiger beloppet av fribeloppet år 2022 på motsvarande sätt höjs med 25 procent. 

Om en studerandes årsinkomst överstiger fribeloppet nästa år, återkrävs enligt förslaget en stödmånads studiepenning och bostadstillägg för varje påbörjat överstigande belopp om 1 730 euro i kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. Om fribeloppet har överskridits med högst 290 euro, återkrävs dock inte stöd som betalats ut till för stort belopp.

Det föreslås att inkomstgränserna höjs temporärt för ett års tid, och därför justeras inkomstgränserna undantagsvis inte år 2022 i överensstämmelse med förändringen i det allmänna inkomstnivåindexet. 

Syftet med propositionen är att förbättra förutsättningarna för de ungas sysselsättning och de studerandes försörjning.

Propositionen hänför sig till den kompletterande budgetpropositionen för 2022 och avses bli behandlad i samband med den.

Lagen föreslås träda i kraft vid ingången av 2022. 

Regeringens proposition publiceras på sidan Beslut

Mer information:
regeringsrådet Antti Randell, tfn 0295 330173