Latinamerika Johanna Kivimäki

Johanna Kivimäki

Johanna Kivimäki har sedan november 2022 arbetat som specialsakkunnig inom högskoleutbildning och forskning vid Finlands konsulat i São Paulo, och hennes ansvarsområde omfattar utöver Brasilien även resten av Latinamerika och Karibien. Kivimäki har till uppgift att öka kännedomen i Finland om politiken och miljön för högskoleutbildning, forskning och innovation i Latinamerika och Karibien samt att främja de finländska högskolornas och forskningsinstitutens synlighet, dragningskraft och strategiska samarbetsmöjligheter i regionen.

Utifrån sin tidigare arbetserfarenhet känner Kivimäki väl till de finländska högskolornas behov och möjligheter när det gäller globalt ansvar och partnerskap i det globala syd. Före sin nuvarande uppgift jobbade Kivimäki i tio år som direktör för nätverket Finnish University Partnership for International Development (UniPID), där hon främjade högskolornas globala ansvar och internationella partnerskap inom hållbar utveckling och arbetade för en utvecklingspolitik som baserar sig på forskning. Innan dess har hon också tjänstgjort vid Finlands ambassad i Caracas i Venezuela i fyra år, där hon samordnade lokala civilsamhällesorganisationers program för utvecklingssamarbete i Venezuela, Colombia och Karibien.

Målet med arbetet som Team Finland Knowledge-specialsakkunnig i São Paulo är att stärka och bredda Finlands akademiska samarbete och öka dess attraktionskraft i Latinamerika och Karibien. Fokus ligger på att tillgodose de finländska högskolornas och forskningsinstitutens samarbets- och rekryteringsbehov och att vid behov identifiera lämpliga partner och underlätta samarbetet. Uppgiften är dels att öka kännedomen i Finland om möjligheterna till akademiskt samarbete och studerande- och forskarrekrytering i Latinamerika och Karibien, dels att göra den finländska högskole- och forskningsmiljön och aktörerna inom sektorn mer kända och attraktiva i regionen. För att kunna identifiera strategiska samarbetsmöjligheter är det viktigt att kartlägga lokalkännedomen och att lära känna och bilda nätverk med aktörerna i regionen. Kivimäkis arbete är inriktat på att följa upp förändringar i den politiska miljön och verksamhetsmiljön för högskoleutbildning, forskning och innovation i Latinamerika och Karibien och att rapportera om dessa till Finland.

Brasilien en av jättarna inom högskoleutbildning och forskning

Högskolemarknaden i Brasilien är den största i Latinamerika och den femte största i världen. Med en befolkning på över 215 miljoner människor är Brasilien världens sjunde största stat, där 20 procent av befolkningen har avlagt högskoleexamen på kandidatnivå och mindre än 1 procent en magisterexamen. För närvarande finns det sammanlagt 2 608 högskolor i Brasilien, av vilka 302 är offentliga och resten privata. Det finns mer än 8,9 miljoner universitetsstuderande, av vilka 75 procent studerar vid privata högskolor och majoriteten studerar på kandidatnivå (97 procent). 

Om man ser på Brasiliens insatser inom forskning och innovation på en global skala är landet en av de tio största nettoinvesterarna i världen och producent av 3,2 procent av världens vetenskapliga resultat, vilket ger Brasilien en trettonde plats globalt. Brasiliens TTI-investeringar uppgår till cirka 1,2 procent av BNP, varav ungefär hälften av finansieringen är offentlig och den andra hälften kommer från den privata sektorn. I internationella jämförelser når flera offentliga universitet i Brasilien samma rankingplacering som de finländska universiteten. Brasilien ligger i framkant inom den globala vetenskapen, särskilt i fråga om ingenjörsvetenskaper, kemi och jordbruksvetenskap. Brasiliens bidrag till den globala vetenskapliga produktionen omfattar också särskilt parasitologi, tropisk medicin, odontologi, jordbruksvetenskap och skogsbruk. Utbildningen och pedagogiken ligger också i topp när det gäller volymen på den nationella forskningen. 

På grund av samarbetets omfattning är Brasilien Finlands viktigaste samarbetspartner inom högskoleutbildning och forskning i Latinamerika. De finländska högskolorna har ett femtiotal samarbetsavtal med brasilianska högskolor som inbegriper mobilitet, forsknings- och utbildningssamarbete och utbildningsexport. Enligt antalet sampublikationer har Finland mest forskningssamarbete med Brasilien inom naturvetenskap, medicin och hälsovetenskap, bio- och miljövetenskap och teknik. Under de senaste åren har samarbetet ökat främst inom jordbruks- och skogsvetenskap. 

År 2022 valdes Brasilien till ett målland i programmet Talent Boost, genom vilket man också tänker satsa mer på rekrytering av studerande. Brasilianarna ligger redan högt i statistiken över invandrare när det gäller experter och forskare, men antalet studerande är fortfarande relativt lågt. Statistiken visar dock att brasilianska studerandes ansökningar är av hög kvalitet och att de studerande som antas till utbildning engagerar sig starkt i sina studier. I Brasilien känner man väl till den höga kvalitén på Finlands grundläggande utbildning, men den finländska högskoleutbildningen, inklusive dess kvalitet och dualsystem, är betydligt mindre känd. Men inte heller i Finland är man ännu särskilt välbekant med Brasiliens potential som samarbetspartner. Nu är det alltså hög tid att lära känna varandra bättre!