Hoppa till innehåll

Nätverket Team Finland Knowledge ska öka den finländska kompetensens synlighet och få fart på exporten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 18.1.2018 14.04
Pressmeddelande
Grundandet av nätverket Team Finland knowledge stöder regeringens mål att öka utbildningens och forskningens internationalisering.

Undervisnings- och kulturministeriet grundar nätverket Team Finland Knowledge för att stärka Finlands utbildnings- och forskningssamarbete samt utbildningsexport. Nätverket kommer att verka i Kina, Singapore, Nordamerika, det spanskspråkiga Sydamerika, de södra delarna av Afrika samt i Indien och Ryssland. Senare kommer nätverket att utvidgas till området kring Persiska viken. Från och med hösten 2018 kommer man att anställa totalt sju högskole- och forskningssakkunniga till nätverket.

Målet är att de finländska högskole- och forskningsaktörerna skapar nätverk med de övriga länderna så att kvaliteten och verkningsfullheten på högskoleutbildning och forskning höjs samt att företagssamarbetet ökar. Genom nätverket blir Finland känt som ett land med forskning och utbildning på hög nivå samt som en medlem av internationella, innovativa kompetenskluster, vilket ökar Finlands betydelse i internationella innovations- och företagssammanhang.

Nätverkets uppgift är att underlätta tillgången till information för högskolor, forskningsinstitutioner, enskilda forskare och andra aktörer samt att skapa möjligheter till nya kontakter. Dessutom stöder nätverket studerande-, forskar- och personalmobiliteten. Nätverket gör också Finland mera attraktivt för kunnigt folk och möjliggör i samarbete med Utbildningsstyrelsens tillväxtprogram för utbildningsexport en utökning av exporten av kompetens och utbildningsinnovationer.

- Målet är ett öppet, mer internationellt Finland. Nätverket stöder och påskyndar internationaliseringen av högskolorna och forskningen och Finland blir ett land som är känt för utbildning, forskning och innovationer. Nätverket har också som uppgift att locka kunnigt folk till Finland och skapa kontakter för utbildningsexporten. Det här initiativet har tagits tillsammans med högskolorna, förväntningarna är höga, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Då man valt ut länderna har man beaktat bl.a. de olika områdesprofilerna, de finländska högskolornas behov och partnerskap, de högskole- och forskningspolitiska riktlinjerna, globala megatrender, ländernas intresse för Finland samt områdenas kompetens- och utbildningsefterfrågan.

De sakkunniga kommer att placeras i Finlands beskickningar. Deras uppgift är bl.a. att följa med den lokala högskole- och forskningspolitiken, främja samarbetsmöjligheter och synlighet i representationslandet samt att hjälpa finländska aktörer att öka samarbetet med områdets aktörer.

De sakkunniga som anställs placeras i det första skedet i Peking, Singapore, Washington och Buenos Aires. Från och med hösten 2019 utvidgas sakkunnignätverket till Pretoria, New Delhi och Moskva. Meningen är att man i framtiden utvidgat nätverket till att omfatta även området kring Persiska viken.

Undervisnings- och kulturministeriet grundar nätverket tillsammans med andra ministerier och aktörer.
Nätverket fungerar i tätt samarbete med nätverket Team Finland. Nätverkets verksamhet kommer också att beröra övriga finländska offentliga medborgarsamhälleliga aktörer inom utbildnings- och forskningssektorn utanför Finlands gränser.

--

Grundandet av nätverket Team Finland knowledge stöder regeringens mål att öka utbildningens och forskningens internationalisering. Regeringen kom överens om grundandet nätverket i sin halvtidsgranskning. Grundandet av nätverket ingår i riktlinjerna för främjandet av högskoleutbildningens och forskningens internationalisering (2017).

I riktlinjerna för främjandet av högskoleutbildningens och forskningens internationalisering, i forsknings- och innovationsrådets vision samt i visionen för högskoleutbildningen och forskningen har man som mål att Finland ska ha den mest attraktiva och kompetenta innovations och försöksmiljön.


Mer information:

Forskning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning team finland