Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Reform av statsandelssystemet för performativ konst

OKM035:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM035:00/2019

Ärendenummer OKM/34/040/2019 , VN/2005/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.9.2019 – 31.3.2021

Datum för tillsättande 20.8.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Strategiset kokonaisuudet Kultur, ungdom, idrott och motion

Metod En reform av systemet med statsandelar för utövande konst genomförs

Lagberedning

RP med förslag till lag om främjande av scenkonst och lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagens svar EV 164/2020

Statsandelssystemet för scenkonst reformeras. I propositionen föreslås en ny lag om främjande av scenkonst, som kommer att ersätta den gällande teater- och orkesterlagen.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Saarikko

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Utgångspunkter

Työryhmän tehtävänä on valmistella loppuun esittävän taiteen rahoitusuudistus. Ehdotus uudistukseksi tulee valmistella hallituksen esityksen muotoon. Jatkovalmistelun tulee pohjautua vuosia 2016-2017 työskennelleen työryhmän (KVOS-työryhmä) tekemään työhön ottaen kuitenkin huomioon työryhmän ehdotuksesta saatu palaute.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.