Hoppa till innehåll

Ny lag om främjande av performativ konst till riksdagen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2020 13.29
Pressmeddelande
Färgade strålkastare.

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om främjande av performativ konst som ska ersätta den gällande teater- och orkesterlagen. Namnet på den nya lagen och dess tillämpningsområde är enligt förslaget mer allmänt hållna än i den gällande teater- och orkesterlagen och omfattar alla former av performativ konst, så att tillgången till statsandelssystemet inte begränsas till endast vissa former av performativ konst. Regeringen lämnade propositionen till riksdagen torsdagen den 24 september.

Enligt förslaget  kan en verksamhetsenhet för performativ konst godkännas såsom berättigad till statsandel antingen tills vidare eller för tre år. Enligt  förslaget kan en verksamhetsenhet godkännas till statsandelssystemet för performativ konst tills vidare, om det kan bedömas att enheten sannolikt kommer att uppfylla förutsättningarna för statsandel under de följande sex åren. I annat fall godkänns verksamhetsenheten såsom berättigad till statsandel för viss tid på tre år, föreslås det.

-    Jag är väldigt glad över att statsandelsreformen gällande performativ konst äntligen går vidare till riksdagen. Reformen stärker våra teatrars och orkestrars ställning, samtidigt som den beaktar alla förändringar som skett på fältet för  performativ konst.  

- Jag anser att det är ett viktigt framsteg att den nya lagen innebär att allt fler områden inom performativ konst ges möjlighet att få rätt till statsandel, säger forsknings- och kulturminister Annika Saarikko.

Enligt förslaget ska man med sex års mellanrum bedöma om förutsättningarna för statsandel uppfylls för sådana verksamhetsenheter som godkänts till statsandelssystemet tills vidare. Vidare föreslås a att godkännandet att omfattas av statsandel ska kunna återtas,  om verksamhetsenheten inte längre uppfyller förutsättningarna för statsandel. Ett godkännande att omfattas av statsandelen kan enligt förslaget också ändras så att det gäller för viss tid, om verksamhetsenheten inte längre uppfyller förutsättningarna för att bli godkänd att omfattas av statsandelssystemet tills vidare.

Som kalkylerade grunder för statsandelssystemet kvarstår det pris per enhet som beräknas på basis av de faktiska kostnaderna och antalet årsverken som fastställs som grund för statsandelen. Statsandelsprocenten är enligt förslaget liksom för närvarande i regel 37.

Skillnaderna i verksamhetsfältet samt i kostnads- och inkomststrukturen för olika slags konstinstitutioner kan enligt förslaget beaktas genom att statsandelen beviljas med en höjd statsandelsprocent för en del av verksamhetsenhetens årsverken. Därmed  ersätts enligt förslaget de statsunderstöd efter prövning som för närvarande beviljas för samma verksamhet utöver statsandelen.

Enligt förslaget kan statsandel beviljas enligt den höjda statsandelsprocenten om en betydande del av verksamhetsenhetens verksamhet är turné- eller besöksverksamhet, uppträdanden som riktar sig till barn, språkliga minoriteter eller specialgrupper, eller om det finns något annat särskilt kulturpolitiskt skäl som hänför sig till verksamhetsenhetens verksamhet. Den förhöjda statsandelsprocenten föreslås vara 60. Den nya lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Fleråriga finansieringsplaner tas i bruk

För att öka förutsägbarheten i finansieringen och förutsättningarna för långsiktig planering av verksamheten införs enligt förslaget en flerårig finansieringsplan. Planen gäller antalet årsverken som fastställs som grund för statsandelen och antalet årsverken enligt den förhöjda statsandelsprocenten. Det föreslås att finansieringsplanen ska gälla i sex år, dock så att för de verksamhetsenheter som har godkänts att omfattas av statsandelen för viss tid på tre år ska planen gälla i tre år.

Enligt förslaget behåller Tampereen Työväen Teatteri och Svenska Teatern sitt nuvarande finansiella läge och deras statsandelsprocent är 60 för hela verksamheten. De nationella konstinstitutioner som är verksamma inom området för performativ konst, Finlands nationalopera och nationalbalett samt Nationalteatern, som får sin finansiering i form av statsunderstöd, ska enligt förslaget inte omfattas av statsandelsfinansieringen.

Den nya lagen avses enligt förslaget träda i kraft den 1 januari 2022.

Mer information: regeringsrådet Joni Hiitola, tfn 0295 3 30 108.

På andra webbplatser:
•    Material från statsrådets allmänna sammanträde (på finska)
•    Förslaget tillstatsandelsreform för performativ konst färdigt (UKM pressmeddelande 26.2.2020)

Annika Saarikko Kultur