Revidering av lagstiftningen om grundläggande konstundervisning

OKM017:00/2024 Lagstiftningsprojekt

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering (2023) reformerar regeringen lagstiftningen om grundläggande konstundervisning. Målet är att förbättra undervisningens tillgänglighet med beaktande av de olika konstområdena.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM017:00/2024

Ärendenummer VN/4768/2024

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.3.2024 – 30.6.2025

Datum för tillsättande 9.2.2024

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Hanna Koskimies, Kulttuuriasiainneuvos
tel. +358 295 330 048
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att reformera utbildningsformen som helhet så att den beaktar förändringarna inom fältet och samhället samt framtida utmaningar, stöder en tillgänglig och högklassig verksamhet som har genomslag samt uppmuntrar till moderniseringar.

Sammandrag

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering (2023) reformerar regeringen lagstiftningen om grundläggande konstundervisning. Målet är att förbättra undervisningens tillgänglighet med beaktande av de olika konstområdena.

Utgångspunkter

Grundläggande konstundervisning är sådan målinriktad och från nivå till nivå fortskridande undervisning inom olika områden av konsten som i första hand riktar sig till barn och unga och som samtidigt ger eleverna förmåga att uttrycka sig och söka sig till yrkesutbildning och utbildning på högre nivå inom konstområdet i fråga.

Bestämmelser om grundläggande konstundervisning i finns i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) och förordningen om grundläggande konstundervisning (813/1998), som utfärdats med stöd av lagen. Grunden för lagstiftningen om grundläggande konstundervisning är från 1990-talet, då även finansieringssystemet i stor utsträckning finansieringssystemet skapades. Behovet av att utveckla utbildningsformen som helhet har identifierats i flera utredningar och visioner som blev klara 2019–2023 och i branschens referensarkitektur och kvalitetsarbete.

Mer om ämnet