Hoppa till innehåll

Statsrådets principbeslut om kulturarvsstrategin

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.2.2023 12.46
Nyhet
Bilder: Emilia Anundi / UKM; Helene Schjerfbeck, Läsande flickor. Hannu Aaltonen / Finlands Nationalgalleri; Laura Rautjoki / miljöministeriet; Barbro Christina Hästesko-Fortunas hushållsbok från Stensböle / Svenska litteratursällskapet i Finland; Samemuseet Siida

I statsrådets principbeslut betraktas kulturarvet som en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom samhällets alla delområden. I strategin görs för första gången en helhetsbetonad granskning av kulturarvet i Finland: kulturarvet finns överallt och är en del av varje människas liv. Kulturarvet kan vara materiellt, immateriellt eller digitalt eller anknyta till kultur- eller naturmiljön.

Statsrådets principbeslut om kulturarvsstrategin har sin grund i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilket en kulturarvsstrategi ska utvecklas. Utarbetandet av strategin genomför också den nya europeiska agendan för kultur (A New European Agenda for Culture) som Europeiska kommissionen godkände 2018 och där medlemsländerna uppmanas att utarbeta egna nationella strategier på kulturarvets område. 

I visionen för kulturarvsstrategin betonas kulturarvets betydelse som en resurs i samhället och som en faktor som förbättrar människors livskvalitet. De viktigaste värderingarna i principbeslutet är hållbarhet, mångfald och likabehandling. Ett genomgående värde är också ansvaret för att bevara och skydda kulturarvet för kommande generationer.

I statsrådets principbeslut ingår följande fyra teman:

  1. Kulturarvet som eget och gemensamt

  2. Kulturarvet, naturen och klimatförändringen

  3. Kulturarv, lärande, kompetens och forskning

  4. Kulturarvet och ekonomin

Principbeslutet innehåller 16 olika mål med 54 rekommenderade åtgärder. 

Strategin tar ställning till kulturarvets möjligheter att öka delaktigheten, definiera kulturell mångfald och likabehandling samt främja hållbar utveckling. I strategin betonas betydelsen av kompetens, utbildning och forskning samt tillförlitlig information, och beskrivs de ekonomiska möjligheterna och behoven i anslutning till kulturarvet.

Efter statsrådets principbeslut är nästa steg i arbetet att utarbeta en genomförandeplan, där man i samarbete med ansvarsområdena och intressegrupperna konkretiserar och prioriterar inom vilken tidsplan och på vilket sätt åtgärderna ska genomföras, vilka aktörer som ska ansvara för åtgärderna och vilka resurser som behövs för att genomföra dem.

Mer information: Päivi Salonen, kulturråd, tfn 0295 330 281