Hoppa till innehåll

Ändringar inom- och kulturministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 9.01
Pressmeddelande

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde träder flera lagändringar och andra ändringar i kraft vid ingången av 2023. I denna sammanfattning presenteras de viktigaste ändringarna.

Utbildning

Småbarnspedagogiken för barn från otrygga förhållanden stöds

Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras vid ingången av 2023. Till lagen fogas en bestämmelse om statsunderstöd för att stödja kommunerna i deras arbete med att ordna högklassig småbarnspedagogik för barn som kommer från otrygga förhållanden. 

Mer information: Riksdagens svar (RP 159/2022 rd, RSv 126/2022 rd)

Utbudet av yrkesutbildning på engelska utvidgas

Sammanlagt åtta utbildningsanordnare får 13 nya rättigheter att ordna yrkesinriktad examensutbildning på engelska fr.o.m. den 1 januari 2023. Utbildningsutbudet på engelska utvidgas särskilt inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, hotell-, restaurang- och cateringbranschen, turistbranschen, social- och hälsovården samt maskin- och produktionstekniken. 

Mer information: UKM pressmeddelande 21.11.2022

Lagstiftningen om allmänna språkexamina ändras

Lagen om allmänna språkexamina ändras vid årsskiftet. Till lagen fogas bestämmelser om påföljderna för svikligt förfarande och brott mot ordning. Examensavgifterna för allmänna språkexamina betalas i fortsättningen till Utbildningsstyrelsen i stället för till examensanordnarna. Dessutom preciseras och uppdateras bestämmelserna om bland annat examenskommissionen för allmänna språkexamina, examensanordnare och ändringssökande.

Mer information: Riksdagens svar (RP 230/2022 rd; RSv 184/2022 rd)

Priserna per enhet ändras

De nya genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut träder i kraft. De genomsnittliga priserna per enhet för 2023 baserar sig på de faktiska driftskostnaderna för 2019.

Mer information: UKM nyhet 17.11.2022

Studiestöd

Den studerandes egna inkomstgränser höjs

Inkomstgränserna för studiestöd höjs med 50 procent från nivån för 2021. En studerande som får studiestöd för till exempel 9 månader kan från och med den 1 januari 2023 utöver studiestödet tjäna 18 720 euro i andra inkomster utan att stödet skärs ned.

Dessutom kan tiden för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation för personer som avlägger sin examen inom utsatt tid förlängas med ett läsår, om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av att det i studielandet rått krigstillstånd (t.ex. i Ukraina) eller till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbara exceptionella omständigheter.

Mer information: UKM pressmeddelande 20.9.2022 och Fpa 31.10.2022

Måltidsstödet för högskolestuderande höjs

Stödet för studentmåltider höjs med 25 cent per måltid. Måltidsstödet är 2,55 euro per måltid från och med den 1 januari 2023. Måltidsstödets andel av maximipriset förblir på nuvarande nivå.

Mer information: UKM pressmeddelande 22.9.2022

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs

Studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 10 euro per månad under 2023. Syftet med försörjarförhöjningen är att beakta de stigande levnadskostnaderna och stödja de ekonomiska förutsättningarna för en studerande som har vårdnad om ett barn att kombinera studier och barn.

Mer information: SHM pressmeddelande 20.10.2022

Kultur

Finansieringen av nationella konstinstitutioner tas in i lag

Det har stiftats en ny lag om statlig finansiering av de nationella konstinstitutionernas verksamhet. Därtill har lagen om Nationalgalleriet ändrats. Den nya lagen gäller Finlands Nationalopera och -balett, Nationalgalleriet och Finlands Nationalteater. Genom ändringen förbättras bland annat förutsägbarheten och stabiliteten i finansieringen av de nationella konstinstitutionerna. 
Finansieringsbeloppet för varje nationell konstinstitution binds till de mål och kostnader som fastställs genom målstyrningen. Målen och finansieringsnivån fastställs preliminärt för fyra år i sänder. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansieringen årligen efter att riksdagen har godkänt statsbudgeten.

Mer information: UKM pressmeddelande 19.9.2022

Ny lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia

Den nya lagen ersätter den gällande lagen om biblioteket för synskadade, och genom lagen ändras ämbetsverkets namn till Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Bibliotekets huvudsakliga uppgift är att producera och utveckla bibliotekstjänster för personer med en synskada och personer med någon annan läsnedsättning. Biblioteket fungerar som sakkunnig i fråga om bibliotekstjänster för personer med en läsnedsättning och i fråga om tillgänglig publicering.

Mer information: UKM pressmeddelande 9.6.2022

Unga

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet tas in i ungdomslagen

Ungdomslagens bestämmelser om godkännande av rätten till statsbidrag för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet och ungdomscentraler ändras genom att förutsättningarna för godkännande av rätten till statsbidrag preciseras. Även grunderna för bestämmande av statsunderstödet för riksomfattande organisationer på ungdomsområdet, riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet och ungdomscentraler förtydligas.

Mer information: UKM pressmeddelande 30.6.2022

Bibliotek Kultur Studiestöd Unga Utbildning