Hyppää sisältöön

Vuodenvaihteen muutoksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2022 9.01
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla tulee vuoden 2023 alussa voimaan useita säädös- ja muita muutoksia. Tähän koosteeseen on kerätty niistä merkittävimmät.

Koulutus

Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatusta tuetaan

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaki muuttuu vuoden 2023 alusta. Lakiin lisätään säännös valtionavustuksesta, jolla tuetaan kuntia laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämisessä turvattomista oloista tulleille lapsille. 
Lisätietoja: Eduskunnan vastaus (HE 159/2022 vp; EV 126/2022 vp) 

Englanninkielinen ammatillisen koulutuksen tarjonta laajenee vuoden 2023 alusta

Englanninkielinen ammatillinen tutkintokoulutus laajenee 13:lla tutkinnon järjestämisoikeudella vuoden 2023 alusta. Englanninkielinen koulutus laajenee puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla, majoitus-, ravintola- ja catering-alalla, matkailualalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä kone- ja tuotantotekniikassa.

Lisätietoja: OKM tiedote 18.11.2022

Muutoksia yleisiä kielitutkintoja koskevaan lainsäädäntöön

Yleisistä kielitutkinnoista annettu laki muuttuu vuoden alusta. Lakiin lisätään säännös vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Yleisten kielitutkintojen tutkintomaksut maksetaan jatkossa tutkinnon järjestäjien sijasta Opetushallitukselle. Lisäksi täsmennetään ja päivitetään esimerkiksi tutkintotoimikuntaa, tutkinnon järjestäjiä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

Lisätietoja: Eduskunnan vastaus (HE 230/2022 vp; EV 184/2022 vp)

Muutoksia yksikköhintoihin

Uudet lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräiset yksikköhinnat tulevat voimaan. Vuoden 2023 keskimääräiset yksikköhinnat perustuvat vuoden 2019 toteutuneisiin käyttökustannuksiin.

Lisätietoja: OKM uutinen 17.11.2022

Opintotuki

Opiskelijan omia tulorajoja korotetaan

Opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta. Opiskelija, joka saa opintotukea esimerkiksi 9 kuukaudelta, voi 1.1.2023 lukien ansaita opintotuen lisäksi muita tuloja 18 720 euroa ilman, että tuki leikkaantuu. Lisäksi korkeakoulututkinnon määräajassa suorittaneille myönnettävää opintolainahyvityksen oikeuttavan tutkinnon suoritusaikaa voidaan pidentää yhdellä lukuvuodella, jos opiskelija osoittaa opintojensa viivästymisen johtuneen opiskelumaassa valinneesta sotatilasta (esimerkiksi Ukrainan sota) tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavista poikkeuksellisista olosuhteista.

Lisätietoja: KELA

Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki

Aterioiden hinnan alentamiseksi maksettavaa ateriatukea korotetaan 0,25 euroa, jolloin ateriatuen määrä on 1.1.2023 lukien 2,55 euroa ateriaa kohti. Ateriatuen osuus enimmäishinnasta säilyy nykytasolla.

Opintorahaan huoltajakorotus

Opintorahan huoltajakorotukseen 10 euron korotus kuukaudessa vuoden 2023 ajaksi. Korotuksen tarkoitus on huomioida elinkustannusten nousu. Huoltajakorotuksen tarkoitus on tukea lasta huoltavan opiskelijan taloudellisia edellytyksiä yhdistää opiskelu ja lapsen huoltajuus.

Lisätietoja: STM tiedote 20.10.2022

Kulttuuri

Kansallisten taidelaitosten rahoitus lakiin

Kansallisten taidelaitosten toimintaan myönnettävästä valtion rahoituksesta on säädetty uusi laki. Uusi laki koskee Kansallisoopperaa ja -balettia, Kansallisgalleriaa ja Kansallisteatteria. Muutoksella parannetaan muun muassa kansallisten taidelaitosten rahoituksen ennakoitavuutta ja vakautta. Lisäksi Kansallisgalleriasta annettua lakia on muutettu.

Kunkin kansallisen taidelaitoksen rahoituksen määrä sidotaan tavoiteohjauksella määriteltäviin tavoitteisiin ja kustannuksiin. Tavoitteista ja rahoituksen tasosta sovitaan alustavasti neljäksi vuodeksi kerrallaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää rahoituksen vuosittain eduskunnan hyväksyttyä valtion talousarvion.

Lisätietoja: OKM tiedote 19.9.2022

Uusi laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta

Laki korvaa voimassa olevan lain Näkövammaisten kirjastosta, ja lailla viraston nimi muuttuu Saavutettavuuskirjasto Celiaksi. Kirjaston pääasiallisena tehtävänä on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden kirjastopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kirjasto toimii lukemisesteisten kirjastopalvelujen ja saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana.

Lisätietoja: OKM tiedote 9.6.2022

Nuoriso

Harrastamisen Suomen malli kirjataan nuorisolakiin

Nuorisolakia muutetaan valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevien säännösten osalta tarkentamalla valtionapukelpoisuuden hyväksymisen edellytyksiä. Myös valtakunnallisen nuorisoalan järjestön, valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen sekä nuorisokeskuksen valtionavustuksen määräytymisen perusteita selkeytetään.

Lisäksi lakiin lisätään uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta.

Lisätietoja: OKM tiedote 30.6.2022

Täydennetty puuttuva linkki 21.12.2022 kello 9:41

Kirjastot Koulutus Kulttuuri Nuoriso Opintotuki