Hoppa till innehåll

Lagförslag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2022 13.35
Pressmeddelande
Flickan sitter i biblioteket med laptop i knät och har hörlurar på öronen. Nedtill i Celias logo.
Foto: Celia.

I regeringens proposition föreslås det att det stiftas en lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia, som ersätter den gällande lagen om biblioteket för synskadade. Biblioteket föreslås förbli ett ämbetsverk underställt undervisnings- och kulturministeriet. Genom lagförslaget tryggas bibliotekets uppgift att med hjälp av sina tjänster främja jämlikheten i samhället för personer med en synskada eller någon annan läsnedsättning även i framtiden.

Genom den föreslagna lagen ändras ämbetsverkets namn till Tillgänglighetsbiblioteket Celia. Genom lagen preciseras bibliotekets uppgifter och bibliotekets roll som sakkunnig i fråga om tillgänglig publicering. Bibliotekets huvudsakliga uppgift ska fortfarande vara att producera och utveckla bibliotekstjänster för personer med en synskada och personer med någon annan läsnedsättning. Tjänsterna för förmedling och utlåning av bibliotekets material samt rådgivningstjänsterna för kunderna föreslås fortfarande vara avgiftsfria.

Enligt förslaget ska bibliotekets sakkunniguppgift preciseras så att biblioteket fungerar som sakkunnig i fråga om bibliotekstjänster för personer med en läsnedsättning och i fråga om tillgänglig publicering. I lagen föreslås också bestämmelser om bibliotekets rätt att utfärda användningsregler för bibliotekets kunder. Dessutom föreslås bestämmelser om samarbete med allmänna bibliotek och andra aktörer.

Lagen har reviderats så att den beaktar förändringarna i samhället och bibliotekets verksamhetsmiljö. Ett av syftena med propositionen är att bestämmelserna om biblioteket ska lyftas upp på den nivå som förutsätts enligt grundlagen.

Det föreslås att grundläggande bestämmelser om bibliotekets direktör och direktion tas in i lagen. Dessutom föreslås det att de grundläggande bestämmelserna om delegationen i anslutning till biblioteket tas in i lagen och att dess nya namn ska vara delegationen för punktskrift.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Lagförslaget grundar sig på arbetsgruppens förslag till regeringsproposition.

Mer information: Elina Anttila, regeringssekreterare, tfn 0295 330 184 och Tapani Sainio, kulturrråd, tfn 0295 330336

Beslutsmaterial från statsrådets allmänna sammanträde finns på denna sida.

Bibliotek Kultur Petri Honkonen