Hoppa till innehåll

Slutrapport från utvecklingsforumet för utbildning och forskning inom rehabilitering

social- och hälsovårdsministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.8.2023 13.00
Nyhet

Utvecklingsforumet för utbildning och forskning inom rehabilitering har färdigställt sin slutrapport. Rapporten innehåller många förslag till utveckling av utbildningen inom rehabilitering, bland annat i fråga om kompetenser, utbildningssystemet, examina, utbildningsvägar, doktorsutbildning, kontinuerligt lärande och forskning inom rehabilitering och rehabiliteringsutbildning. I rapporten presenteras också ett förslag till strategi för forskning, utveckling och innovation inom rehabilitering.

Kunskaper relaterade till rehabilitering förvärvas genom yrkesutbildning på andra stadiet och högre utbildning, av vilka vissa utbildningar ger omfattande kunskaper och vissa specialiserade kunskaper. De kunskaper inom rehabilitering som förvärvas genom utbildning ska motsvara social- och hälsovårdens behov, och granskningen av utbildningarna inom rehabilitering har således ett nära samband med de samhällsförändringar som omfattar hela social- och hälsovårdsbranschen och den kompetens som arbetskraften behöver.

För att utveckla utbildningssystemet och examina inom rehabilitering föreslår forumet tre alternativa modeller. 

I utbildningen inom rehabilitering bör praxis utvecklas för att identifiera tidigare förvärvat kunnande. De flexibla studiehelheterna som kompletterar varandra bör också stärkas. Utbildningens former och utbud bör göras flexiblare och mångsidigare så att de förbättrar möjligheterna till kontinuerligt lärande, det vill säga att växelvis arbeta och studera, studera vid sidan av arbetet och lära sig på arbetsplatsen. Dessutom är det bra att utveckla incitament för kontinuerligt lärande.

Forskningen inom rehabiliteringsutbildning (yrkesutbildning på andra stadiet, lägre och högre högskoleutbildning, doktorsutbildning) bör genomföras med beaktande av behoven i arbetslivet för att kunna säkerställa att utbildningsinnehållet är nödvändigt och aktuellt.

Betydelsen och effekterna av de lärmiljöer och undervisningsmiljöer som används inom rehabiliteringsutbildningen samt de tekniska lösningar som används i dessa bör undersökas och utnyttjas i framtiden.

Utvecklingsforumet utarbetade också en forsknings-, utvecklings- och innovationsstrategi för rehabilitering som sträcker sig till 2023. Visionen för strategin sammanfattades med att rehabilitering ur ett nationellt perspektiv är evidensbaserat, verkningsfullt och kostnadseffektivt och av betydelse för både samhället och individen.

Mer information:

  • Aija Töytäri, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30197
  • Anne Kanto-Ronkanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63153
  • Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte den 10 mars 2021 ett utvecklingsforum för utbildning och forskning inom rehabilitering i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet.
  • Medlemmarna i utvecklingsforumet representerade med sin sakkunskap om utbildning och forskning inom rehabilitering hela utbildnings- och forskningssystemet och olika beröra grupper. Förslagen i expertrapporten bygger på deras synpunkter på utvecklingen av utbildningen och forskningen. Forumets verksamhet styrdes och följdes upp av en styrgrupp.
  • Rapporterna från den första fasen av forumets arbete om nuläget inom rehabiliteringsutbildningen, FoUI-verksamheten och forskningen inom rehabiliteringsutbildning samt om kompetens- och arbetslivsbehoven inom rehabilitering publicerades i januari 2022. 

 

Högskoleutbildning och forskning Utbildning Yrkesutbildning