Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets tillgänglighetsutlåtande: okm.fi 

I vårt tillgänglighetsutlåtande framgår hur vi på webbplatsen okm.fi (före minedu.fi) följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka brister det finns i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem. Vi beaktar tillgängligheten då vi utvecklar tjänsten. 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen okm.fi uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet förekommer dock fortfarande, dessa beskrivs närmare lägre fram i utlåtandet. 

Ett utomstående sakkunnigutlåtande har gjorts som en del av utvärderingen av de ministeriers webbplatser som använder samma publiceringsplattform (2018). Man har åtgärdat de brister som uppdagades. En versionsuppdatering gjordes i 2020, och de brister i tillgängligheten som kom fram i samband med den har åtgärdat (2020-2021). Tillgängligheten beaktas då man utvecklar nya egenskaper. Därutöver följer vi själva med tjänstens tillgänglighet genom hjälpprogram och åtgärdar de brister som kommer fram. 

Har du noterat brister i tillgängligheten? 

Vi strävar till att kontinuerligt förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. 

Kontakta oss på e-postadressen [email protected]. Uppge även webbadressen (www.okm.fi/...) på den sida där du noterat bristerna. 

Tillsyn 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras webbplats hittar du information om hur man lämnar in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs. 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Webbtjänsten är inte ännu helt tillgänglig. 

Vi har för avsikt att åtgärda tillgänglighetsbristerna som en del av webbplatsen eller an efter som brister åtgärdas i anslutning till att den gemensamma publiceringsplattformen utvecklas. Vi handleder också ministeriets tjänstemän i att vara uppmärksamma på tillgänglighetskraven i sitt eget arbete.

Innehåll eller funktioner som inte ännu är tillgängliga 

Tillgänglighetskraven uppfylls inte helt i fråga om färger och kontraster 

Färger och konstraster uppfyller inte helt tillgänglighetskraven. Kontrasten mellan text och bakgrundsfärg är inte i alla fall tillräckligt stor. Det finns t.ex. problem i textinnehållet, knappar, drangspelsmenyer och sidfötter (1.4.1, 1.4.3, 1.4.11)

Länkar

Webbplatsen innehåller inexakta länktexter. Det förekommer också att länkarna upprepas. Alla länkar som för bort från webbplatsen eller t.ex. länkar som öppnar ett PDF-dokument har inte märkts ut. En del av länkarna syns inte tillräckligt bra (markering, kontrast). Webbplatsen innehåller söndriga länkar som kommer att åtgärdas i samband med övrig uppdatering. (1.1.1, 1.3.1, 2.4.4)

Textmotsvarighet
Vissa bilder saknar textmotsvarighet som beskriver innehållet. Även PDF-dokumenten innehåller bilder som saknar textmotsvarighet. (1.1.1, 1.4.5)

Rubriker

Det finns brister i hur rubriknivåerna används, såväl i webbinnehållet som i PDF-dokumenten. Rubriknivåernas ordning i html-koden är delvis felaktig. Det här kan försvåra skärmläsarens navigering. Sidans html-kos kan innehålla överflödiga rubriknivåer utan text. De här nivåerna syns som tomma rubriker på skärmläsaren. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte systematiskt markerats som rubriker. (1.3.1,2.4.2.,2.4.10)

Markeringar i koden

I vissa fall har man istället för CSS använt html-kod. Det är möjligt att man felaktigt använt sig av bold-, font-, u- och strike-koder. Dessa kan synas som fel hos användare med hjälpredskap. (WCAG 1.3.1)

Aria-markeringarna har brister och inkonsekvenser och alla namnlappar har inte utmärkts systematiskt.  (2.4.6, 4.1.2)

Bilagor

Webbplatsen innehåller bilagor som publicerat efter 23.9.2018 , men som har brister i tillgängligheten. 

  • Dokumenten kan innehålla visuella element och diagram som saknar textmotsvarighet  (1.1.1)
  • Dokumenten kan ha brister som stör användandet av skärmläsare, t.ex. tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut som rubriker. (1.1.1)  
  • Dokumentens tabellstrukturer kan ha brister som påverkar användandet av skärmläsare, t.ex. tabellstrukturer som använts för att justera texten, bristfälliga systematiska spaltrubriker och att liknande information delats upp i flera olika tabeller. (1.3.1) 
  • Dokumenten kan ha fotnoter som inte är länkade till texten och därför svårtolkade på en skärmläsare (1.3.1)
  • Det kan finnas brister i dokumentens metainformation, t.ex. rubriker som saknas (title) eller felaktiga språkbestämningar och information om upphovsman.

Innehåll från andra system

Webbtjänsten har innehåll som hämtats från andra system, och där bister  tillgängligheten härstammar från det ursprungliga systemet. 

På webbplatsen publiceras pdf-filer som importeras från statsrådets stödsystem för beslutsfattande. Dessa filer kan sakna alternativa texter, rubriker, språkspecifikationer och tillgänglig struktur. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.

Projektinformation visas via ett anat system. Funktionen har brister i tillgängligheten som försvårar användandet av skärmläsare och tangentnavigering. Sådana funktioner är t.ex. att sidan laddar om då man förflyttar sig från ett mellanblad till ett annat, modalfönster i informationen för enskilda projekt samt projektsökningens kalender. I projektinformationen finns PDF-dokument so produceras i andra system, t.ex. i ärendehanteringstjänsten. Dessa dokument kan ha brister i tillgängligheten, så som bristfälliga strukturer och information om egenskaper samt att det saknas textmotsvarigheter. Dessa brister försvårar användandet av hjälpmedel.

Webbplatsen har länkar till publikationer i PDF-form i statsrådets publikationsarkiv Valto. Publikationerna och publikationsarkivet har sina egna tillgänglighetsutlåtanden där det redovisas för eventuella brister i tillgängligheten.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktas även i undervisnings- och kulturministeriets innehåll i sociala medier. För ändamålet använder vi some-tjänsternas tillgänglighetsredskap, ifall sådana finns tillgängliga. 

Vi strävar efter att erbjuda textning i samband med upptagningarna av våra evenemang, men vi kan inte garantera att vi hinner texta alla inom utsatt tid. Bland visuella och audiovisuella material som producerats före 23.9.2020 finns innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven (t.ex. textning, alternativa texter)

Vissa typer av innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven samt andra begränsningar (oproportionell börda)

Webbplatsen innehåller material som har publicerats före 23.9.2018, som inte nödvändigtvis är tillgängliga. Dessa filer behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt, ifall de inte behövs för att sköta ett aktuellt ärende.

På webbplatsen finns  innehåll av arkivtyp som publicerats före 23.9.2019, så som pressmeddelanden, nyheter, tal och kolumner som inte nödvändigtvis är tillgängliga. Innehåll av arkivtyp har information om när de har publicerats. Det görs inte ändringar i arkivmaterial och de behöver inte göras tillgängliga retroaktivt. 

Webbplatsen har vissa infällda videon som inte är tillgängliga. Dessa saknar textning. Videofiler som publicerats före 23.9.2020 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt eller tas bort från webbplatsen. 

Webbplatsen innehåller också och dokument som producerats av en tredje part  eller som visas på webbplatsen via andra system. Dessa är publikationer (statsrådets publikationsarkiv Valto), beslutsmaterial (beslutsfattningssystemet PTS), dokument som gäller projekt, så som t.ex. utlåtanden som givits till ministeriet (projektfönstret) samt innehåll från sociala medier.

Undervisnings- och kulturministeriet kan inte utan oproportionell börda direkt påverka dessa innehåll eller deras tillgänglighet. Du kan ändå alltid vara i kontakt med oss ([email protected]), så försöker vi hitta ett alternativt sätt att komma åt den information du behöver. 

Hur har vi testat tillgängligheten? 

Tillgänglighetsutlåtandet grundar sig på våra egna observationer samt på en bedömning av en tredje part (2018) om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. 

Utlåtandet har gjorts 18.9.2020 och uppdaterades senast 19.12.2023.