Hoppa till innehåll

Information om undervisnings- och kulturministeriets webbtjänst

www.okm.fi är undervisnings- och kulturministeriets webbplats med information om ministeriets verksamhet och ansvarsområden på finska, svenska och engelska. En del av informationen finns också på andra språk. På vår webbplats hittar du information på såväl finskt som finlandssvenskt teckenspråk. 

Den nuvarande webbtjänsten togs i bruk i mars 2017. Materialet kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Undervisnings- och kulturministeriets avdelningar och enheter ansvarar tillsammans med ministeriets kommunikationsavdelning för webbplatsens innehåll.

Innehållet i tjänsten

På förstasidan finns undervisnings- och kulturministeriets senaste nyheter i form av nyhetspuffar och pressmeddelanden. På förstasidan finns också puffar om ministeriets viktigaste tjänster och aktuella teman. Via menyn  kommer du till alla ministeriers webbplatser och till statsrådets medietjänst som är avsedd för medierna och som kräver registrering.

Under rubriken Aktuellt finns bl.a. ministeriets pressmeddelanden och webbnyheter. Du kan även beställa materialet till din e-post. På sidan finns också puffar från ministeriets konton i sociala medier och inspelningar från olika tillställningar. På sidan Beslut hittar du information om ministeriets ärenden som har behandlats i statsrådet.

Under rubriken Ansvarsområden presenteras ministeriets verksamhet och uppgifter enligt ansvarsområde: småbarnspedagogik, allmänbildande utbildning, yrkesutbildning, högskoleutbildning och forskning, studiestöd, kultur, upphovsrätt, bibliotek, idrott, unga och kyrkliga ärenden.

Under rubriken Projekt och lagberedning samlas information om projekt och lagberedning som pågår vid ministeriet. Med hjälp av sökfunktionen som fokuserar på statsrådets projektinformation kan du söka utöver projekt också information om arbetsgrupper, delegationer och nämnder.

Under rubriken Understöd finns information om undervisnings- och kulturministeriets understöd. I samband med de olika understöden hittar du närmare information som behövs för att ansöka om understöd och information om beviljade understöd. För ansökan om understöd och för andra ärenden som gäller understöd används i regel en separat ärendehanteringstjänst.

Under rubriken Publikationer hittar du information om publikationerna i ministeriets publikationsserier. Publikationerna är länkade till statsrådets publikationsarkiv Valto. Publikationer kan också köpas i statsrådets nätbokhandel.

Under rubriken Ministeriet presenteras bl.a. undervisnings- och kulturministeriets uppgifter och mål, ministern och ministeriets organisation, ämbetsverk och inrättningar inom förvaltningsområdet samt information om frågor som gäller verksamhets- och ekonomiplanering.

Under rubriken Kontaktinformation kan du söka kontaktuppgifter till ministeriets tjänstemän. Här hittar du också information och anvisningar som gäller ärendehantering.

Via menyn i sidans nedre kant (sidfot) hittar du utöver kontaktuppgifter också bl.a. en responsblankett och en sidkarta.

Funktioner

RSS-flöden

Undervisnings- och kulturministeriets webbtjänst tillhandahåller nyhets- och aktualitetsmaterial som RSS-flöden.

Sökfunktion

Sökfunktionen finns högst upp på sidan. Sökningarna gäller automatiskt webbplatsens hela innehåll. Det är också möjligt att sortera sökresultaten enligt innehållstyp.

En snabbsökning söker med alla givna sökord och på webbplatsens språk. Mellan sökorden infogas automatiskt den booleska operatorn 'OCH'. Du behöver inte skriva hela ordet i sökningen.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons om undervisnings- och kulturministeriets webbplats eller ministeriets verksamhet. Officiell post ska sändas till ministeriets officiella e-postadress [email protected].

Kommentarer kan sändas anonymt eller så att avsändarens kontaktinformation uppges. Om avsändaren vill ha svar på sitt meddelande ska kontaktinformation uppges.

Kommentarer som sänts med hjälp av responsblanketten behandlas av ministeriets informationsenhet, som svarar på meddelandet eller vidarebefordrar meddelandet till den som svarar för ärendet. Kommentarerna förstörs. 

Webbläsare och terminalutrustning

Webbplatsens innehåll och funktioner anpassar sig till mobiltelefon, pekplatta och dator. Sidorna ser bäst ut när du använder en nyare webbläsare. Webbplatsen kan också användas med äldre webbläsare, men då är inte alla egenskaper nödvändigtvis tillgängliga på samma sätt.

Nedladdning av filer och läsarapplikationer

För att läsa pdf-filer behöver du programmet Adobe Acrobat Reader som kan laddas ner gratis.

På webbsidan finns också direkta webbsändningar och videoinspelningar som tillhandahålls som direkta uppspelningar från en särskild server i den form som terminalutrustningen stöder.

Användarvillkor

Bekanta dig noga med användarvillkoren. Genom att använda webbplatsen godkänner du användarvillkoren i sin helhet.

Upphovsrätt

Rättigheterna till det text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av undervisnings- och kulturministeriet eller någon annan informationsproducent som anges i samband med materialet.

Du får använda webbplatsens textmaterial och länka till sidorna i sammanhang där god sed iakttas, förutsatt att källan uppges.

I fråga om fotografier och audiovisuellt innehåll ska du själv kontrollera vilka rättigheter som gäller för dessa.

Juridiskt förbehåll

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för webbplatsen.

Ministeriet strävar efter att innehållet på webbplatsen ska vara tillförlitligt och aktuellt. Undervisnings- och kulturministeriet svarar inte för de kostnader eller skador som orsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Ministeriet svarar inte heller för sådana olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

När du via en länk går över till en annan webbplats tillämpas användarvillkoren för den webbplatsen. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar inte för uppdateringen av utomstående parters webbplatser, publikationerna på dessa webbplatser eller tillförlitligheten i informationen där.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt, men inte skyldighet, att följa och se över sådana delar av webbplatsen där användarna överför eller förmedlar meddelanden samt innehållet i denna kommunikation. Ministeriet ansvarar inte för kommunikationens innehåll oberoende av om lagar som gäller upphovsrätt, ärekränkning, integritet eller andra lagar tillämpas på det. Ministeriet kan enligt egen bedömning avlägsna sådant material som användare fört in på webbplatsen och som anses vara osakligt.

Undervisnings- och kulturministeriet betalar inte ersättning eller arvode för användningen av en webbplats eller den information som erbjuds genom webbplatsen.

Ministeriet kan inte garantera konfidentialiteten för meddelanden som skickas i öppna nät. Användarna bör undvika att skicka konfidentiella uppgifter per e-post.

Webbplatsens material kan inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en utfästelse som är bindande för ministeriet.

Undervisnings- och kulturministeriet förbehåller sig rätten att uppdatera, se över och ändra användarvillkoren och webbplatsens innehåll och utseende. Användaren uppmanas att med jämna mellanrum kontrollera de gällande användarvillkoren på denna sida. Ministeriet har rätt att när som helst utan anmälan avbryta webbplatsens verksamhet t.ex. på grund av service-, reparations- eller uppdateringsåtgärder.

Användaren förbinder sig att till fullt belopp ersätta all eventuell skada som han eller hon orsakat med verksamhet som strider mot användarvillkoren.

Om något av dessa användarvillkor anses strida mot en tvingande bestämmelse i lag eller på något annat sätt är ogenomförbart inverkar detta dock inte i övrigt på giltigheten i dessa användarvillkor.

På användarvillkoren och tolkningen av dem tillämpas finsk lagstiftning, med undantag för bestämmelserna om lagval.

Hantering av personuppgifter

Undervisnings- och kulturministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används vid utvecklingen av webbtjänsterna. 

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat, och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

E-postadresser registreras när det gäller beställningar av aktualitetsmaterial via webbplatsen, dvs. när beställaren i sin e-post får ett meddelande om att ett pressmeddelande eller något annat material har publicerats.

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala tillägg (t.ex. sociala insticksprogram i Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls på en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala tilläggen.

När det gäller tjänster som en utomstående part erbjuder på webbplatsen eller program som förmedlas via en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.

Ytterligare information

Kontakta [email protected] för ytterligare information om webbplatsen.