Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

OKM074:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Kirkkolaki korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Samalla kirkkolaista ehdotetaan eriytettäväksi säännökset, jotka koskevat kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa. Esitys korvaisi hallituksen esitykset 19/2019 vp ja 93/2019 vp ja olisi kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM074:00/2020

Ärendenummer VN/28423/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 23.12.2021 – 14.4.2023

Datum för tillsättande 23.12.2021

Lagberedning

RP med förslag till kyrkolag, lag om tjänsteinnehavare inom evangelisk-lutherska kyrkan, lag om arbetsmarknadsverket inom evangelisk-lutherska kyrkan och lag om ändring av 2 § i lagen om domstolars skyldighet att meddela om vissa avgöranden samt lag om pensionsfonden inom evangelisk-lutherska kyrkan
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 26/2022
  Original uppskatting av föredragningsvecka 35/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 334/2022

I denna proposition föreslås att det stiftas en ny kyrkolag som gäller den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det föreslås att bestämmelserna om kyrkans tjänsteinnehavare, kyrkans arbetsmarknadsverk och kyrkans pensionsfond överförs från den gällande kyrkolagen till separata lagar. Dessutom föreslås det att lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden ändras så att domstolens underrättelseskyldighet också ska gälla domar där den misstänkte har varit en tjänsteinnehavare inom kyrkan eller en präst.

Ansvarig ministerForsknings- och kulturminister Honkonen

KontaktpersonHanna Kiiskinen, undervisnings- och kulturministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 086
[email protected]

Mål och resultat

Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa kirkkolainsäädäntöä nykyistä johdonmukaisemmaksi ja selkeämmäksi ja näin tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Tavoitteena on myös supistaa kirkkolaissa olevaa sääntelyä siten, että kirkkolakiehdotuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon perustuslaissa säädetty kirkkolain ala. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevaa norminantovaltaa kirkon omille toimielimille siltä osin kuin kyseessä eivät ole laintasoista sääntelyä edellyttävät asiat. Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa kirkon aseman perusteita suhteessa valtioon, vaan kirkolla olisi edelleen julkisoikeudellinen erityisasema.

Sammandrag

Kirkkolaki korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Samalla kirkkolaista ehdotetaan eriytettäväksi säännökset, jotka koskevat kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa. Esitys korvaisi hallituksen esitykset 19/2019 vp ja 93/2019 vp ja olisi kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi.

Utgångspunkter

Voimassa olevan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säätämisestä on kulunut yli 25 vuotta. Tänä aikana suurimpaan osaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pykälistä on tehty muutoksia, ja esimerkiksi kirkkolakia on muutettu yli 50 kertaa. Lukuisten muutosten johdosta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja epäjohdonmukainen. Lisäksi säännösten kieli on epäyhtenäistä ja paikoin vanhanaikaista. Uskonnonvapauden merkitys perusoikeutena on lisääntynyt. Kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä on välttämätöntä päivittää myös esimerkiksi henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn osalta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.