Hoppa till innehåll

Ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2022 13.27 | Publicerad på svenska 30.6.2022 kl. 14.23
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stiftas en ny kyrkolag som ersätter den gällande kyrkolagen. Propositionens viktigaste målsättning är att revidera kyrkolagstiftningen i en mer konsekvent och tydlig riktning och på så sätt effektivisera kyrkans och församlingarnas förvaltning.

Syftet med propositionen är en strukturellt sett mer konsekvent och ur användarens synvinkel tydligare kyrkolag där de ändringsbehov som följer av grundlagen, övrig lagstiftning och den kyrkliga förvaltningens egna utvecklingsbehov beaktas. Propositionen innehåller inga ändringar som gäller förhållandet mellan kyrkan och staten.

I propositionen ses bestämmelserna om ändringar i församlingsindelningen över och till lagen fogas en bestämmelse om församlingsmedlemmarnas möjligheter att delta och påverka. I propositionen föreslås det att underställningsförfarandet slopas helt och hållet inom kyrkoförvaltningen.

Målet är att göra kyrkans förvaltning lättare och de olika myndigheternas roller och gränserna för deras behörighet tydligare. I propositionen betonas församlingarnas självständighet och handlingsfrihet. Församlingarna svarar i fortsättningen själva för de beslut som fattas på församlingsnivå.

I propositionen föreslås det att förfarandet vid bildande av en kyrklig samfällighet i fortsättningen ska jämställas med det administrativa förfarandet vid ändringar i församlingsindelningen. Enligt förslaget ska beslutsförfarandet vid kyrkliga myndigheter utvecklas så att bestämmelserna medger ett elektroniskt beslutsförfarande.

Dessutom föreslås det att kyrkobokföringen ändras så att församlingarnas gemensamma centralregister i fortsättningen ska vara personuppgiftsansvariga för kyrkböckerna. Centralregistren ska sköta de myndighetsuppgifter i anslutning till kyrkliga befolkningsböcker som föreskrivs i andra lagar. När det gäller kyrkans gemensamma medlemsregister ska kyrkostyrelsen tydligare än tidigare vara gemensamt personuppgiftsansvarig enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, vid sidan av centralregistren.

Propositionen överensstämmer med kyrkomötets framställning. Kyrkan har ensamrätt att föreslå kyrkolag eller ändring av den. Innehållet i kyrkomötets förslag kan inte ändras under lagstiftningsprocessen.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information: regeringsrådet Hanna Kiiskinen, tfn 0295 330 086

Kyrkliga ärenden Petri Honkonen