Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM074:00/2020 Statute drafting

Kirkkolaki korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Samalla kirkkolaista ehdotetaan eriytettäväksi säännökset, jotka koskevat kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa. Esitys korvaisi hallituksen esitykset 19/2019 vp ja 93/2019 vp ja olisi kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi.

Basic information Completed

Project number OKM074:00/2020

Case numbers VN/28423/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 23.12.2021 – 14.4.2023

Date of appointment 23.12.2021

Law drafting

HE kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 7.9.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 26/2022
  Original estimated week of presentation 35/2022
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 334/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva uusi kirkkolaki. Kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi voimassa olevasta kirkkolaista erillislakeihin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan siten, että tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus koskisi myös tuomioita, joissa epäiltynä on ollut kirkon viranhaltija tai pappi.

Minister in chargeMinister of Science and Culture Honkonen

Contact personHanna Kiiskinen, Ministry of Education and Culture

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 086
[email protected]

Goals and results

Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa kirkkolainsäädäntöä nykyistä johdonmukaisemmaksi ja selkeämmäksi ja näin tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Tavoitteena on myös supistaa kirkkolaissa olevaa sääntelyä siten, että kirkkolakiehdotuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon perustuslaissa säädetty kirkkolain ala. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevaa norminantovaltaa kirkon omille toimielimille siltä osin kuin kyseessä eivät ole laintasoista sääntelyä edellyttävät asiat. Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa kirkon aseman perusteita suhteessa valtioon, vaan kirkolla olisi edelleen julkisoikeudellinen erityisasema.

Summary

Kirkkolaki korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Samalla kirkkolaista ehdotetaan eriytettäväksi säännökset, jotka koskevat kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa. Esitys korvaisi hallituksen esitykset 19/2019 vp ja 93/2019 vp ja olisi kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi.

Starting points

Voimassa olevan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säätämisestä on kulunut yli 25 vuotta. Tänä aikana suurimpaan osaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pykälistä on tehty muutoksia, ja esimerkiksi kirkkolakia on muutettu yli 50 kertaa. Lukuisten muutosten johdosta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja epäjohdonmukainen. Lisäksi säännösten kieli on epäyhtenäistä ja paikoin vanhanaikaista. Uskonnonvapauden merkitys perusoikeutena on lisääntynyt. Kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä on välttämätöntä päivittää myös esimerkiksi henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn osalta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.