Kirkkolainsäädännön kokonaisuudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

OKM074:00/2020 Säädösvalmistelu

Kirkkolaki korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Samalla kirkkolaista ehdotetaan eriytettäväksi säännökset, jotka koskevat kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa. Esitys korvaisi hallituksen esitykset 19/2019 vp ja 93/2019 vp ja olisi kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM074:00/2020

Asianumerot VN/28423/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.12.2021 – 14.4.2023

Asettamispäivä 23.12.2021

Lainvalmistelu

HE kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 26/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 35/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  30.6.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 334/2022

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva uusi kirkkolaki. Kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi voimassa olevasta kirkkolaista erillislakeihin. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi lakia tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan siten, että tuomioistuimen ilmoitusvelvollisuus koskisi myös tuomioita, joissa epäiltynä on ollut kirkon viranhaltija tai pappi.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

YhteyshenkilöHanna Kiiskinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa kirkkolainsäädäntöä nykyistä johdonmukaisemmaksi ja selkeämmäksi ja näin tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa. Tavoitteena on myös supistaa kirkkolaissa olevaa sääntelyä siten, että kirkkolakiehdotuksessa otetaan aiempaa paremmin huomioon perustuslaissa säädetty kirkkolain ala. Tavoitteena on siirtää mahdollisimman paljon kirkon sisäistä toimintaa ja hallintoa koskevaa norminantovaltaa kirkon omille toimielimille siltä osin kuin kyseessä eivät ole laintasoista sääntelyä edellyttävät asiat. Esityksellä ei ole tarkoitus muuttaa kirkon aseman perusteita suhteessa valtioon, vaan kirkolla olisi edelleen julkisoikeudellinen erityisasema.

Tiivistelmä

Kirkkolaki korvaisi vuonna 1993 annetun kirkkolain. Samalla kirkkolaista ehdotetaan eriytettäväksi säännökset, jotka koskevat kirkon viranhaltijoita, kirkon työmarkkinalaitosta ja kirkon eläkerahastoa. Esitys korvaisi hallituksen esitykset 19/2019 vp ja 93/2019 vp ja olisi kirkkoa koskevan lainsäädännön kokonaiskodifiointi.

Lähtökohdat

Voimassa olevan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen säätämisestä on kulunut yli 25 vuotta. Tänä aikana suurimpaan osaan kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pykälistä on tehty muutoksia, ja esimerkiksi kirkkolakia on muutettu yli 50 kertaa. Lukuisten muutosten johdosta kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kokonaisuus on vaikeasti hahmottuva ja epäjohdonmukainen. Lisäksi säännösten kieli on epäyhtenäistä ja paikoin vanhanaikaista. Uskonnonvapauden merkitys perusoikeutena on lisääntynyt. Kirkkoa koskevaa lainsäädäntöä on välttämätöntä päivittää myös esimerkiksi henkilötietojen suojaa koskevan sääntelyn osalta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.