Utveckling av samarbetet och anordnarstrukturen i fråga om utbildning på andra stadiet

OKM070:00/2021 Projekt

I enlighet med målen i den utbildningspolitiska redogörelsen ska verksamhetsformerna för utbildningen på andra stadiet förnyas så att de svarar mot kommande utmaningar och så att utbildningen är högklassig och lättillgänglig för alla.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM070:00/2021

Ärendenummer VN/26808/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 22.11.2021 – 23.6.2022

Datum för tillsättande 22.11.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället

Mål och resultat

Projektet har som uppgift att lägga fram förslag till:
• tryggande av tillgängligheten för utbildning på andra stadiet på båda nationalspråken trots en regional särutveckling i fråga om befolkningen
• förnyande av yrkesutbildningens och gymnasieutbildningens verksamhetssätt och -processer med betoning på utbildningens kvalitet
• en smidigare kombinering av utbildningens innehåll för att svara på kompetensbehoven i arbetslivet och samhället och för att den studerande ska kunna utveckla sin kompetens och nå sina mål på ett ändamålsenligt sätt
• mål och åtgärder för att utveckla verksamhetssätten för ordnandet av utbildning så att de stöder utbildningens arbetslivsanpassning och övergången till fortsatta studier samt utbildningens kvalitet och tillgänglighet. Genom åtgärderna främjas också likabehandling, jämställdhet och de studerandes välbefinnande i utbildningen på andra stadiet
• stärkande av det funktionella samarbetet mellan yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskolor och ordnande av gymnasieutbildning och yrkesutbildning så att det blir lättare att avlägga studier i kors
• riktlinjer för utveckling av strukturen hos utbildningsanordnare, så att anordnarstrukturen svarar mot bl.a. de utmaningar som befolkningsförändringen medför och kan utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför.

Förslaget innehåller ett förslag till möjliga lagstiftningsändringar, inklusive projekt- eller försökslagar, samt eventuella allmännare mål för att reformera finansieringssystemen för utbildningen på andra stadiet och utveckla verksamhetslagstiftningen så att den stöder programmets mål och planens tidtabell. Inom ramen för programmet kan genomförandet av reformen inledas.

Sammandrag

I enlighet med målen i den utbildningspolitiska redogörelsen ska verksamhetsformerna för utbildningen på andra stadiet förnyas så att de svarar mot kommande utmaningar och så att utbildningen är högklassig och lättillgänglig för alla.

Utgångspunkter

Befolkningsutvecklingen och förändringarna i arbetslivet påverkar uppgifterna för utbildningen på andra stadiet och ändrar ramarna för ordnandet av utbildning. Förutom lärandet och utbildningen påverkar de även utbildningsanordnarstrukturerna och läroanstaltsnäten.

För närvarande finns det 150 anordnare av yrkesutbildning och 268 anordnare av gymnasieutbildning. Av anordnarna av gymnasieutbildning hade över 200 endast en läroanstalt och 92 hade färre än 100 studerande år 2018.

Den utbildningspolitiska redogörelsen har som ett mål att gymnasieutbildning och yrkesutbildning i framtiden oftare än i nuläget ska ordnas i samma organisationer, särskilt i områden med befolkningsförlust, och att samarbetet på andra stadiet ska fördjupas också genom andra åtgärder.

Vidare har den utbildningspolitiska redogörelsen som mål att sätten att ordna utbildning på andra stadiet klart ska avvika från de nuvarande före år 2040. Ny teknologi, pedagogiska verksamhetsmodeller och mångsidiga inlärningsmiljöer utnyttjas på sätt som är studerandeinriktade och effektiva med tanke på lärandet och metoderna utvecklas fortlöpande. De organisationer som anordnar utbildning kan vara slimmade sett till både de fysiska lokalerna och utrustningen. Då utbildningen är oberoende av tid och plats främjas en kundinriktad och flexibel verksamhet samt god tillgänglighet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet