Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittäminen

OKM070:00/2021 Development

Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti toisen asteen koulutuksen toimintamuotoja uudistetaan siten, että ne vastaavat tuleviin haasteisiin, ja että koulutus on laadukasta ja kaikkien helposti saavutettavissa.

Basic information In progress

Project number OKM070:00/2021

Case numbers VN/26808/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 22.11.2021 – 23.6.2022

Date of appointment 22.11.2021

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Education and training will enhance gender equality and nondiscrimination in society

Goals and results

Hankkeen tehtävänä on tehdä esitykset:
• toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi molemmilla kansalliskielillä alueellisesti eriytyvästä väestökehityksestä huolimatta
• ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta korostaen koulutuksen laatua
• koulutuksen sisältöjen nykyistä joustavammasta yhdistelemisestä työelämän ja yhteiskunnan osaamistarpeisiin vastaamiseksi ja oppijan tarkoituksenmukaisen osaamisen kehittämisen ja tavoitteiden saavuttamiseksi
• tavoitteet ja toimet koulutuksen järjestämisen toimintatapojen kehittämiseksi siten, että ne tukevat koulutuksen työelämävastaavuutta ja jatko-opintoihin siirtymistä sekä laatua ja saavutettavuutta. Toimilla edistetään myös yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia toisen asteen koulutuksessa
• ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulujen toiminnallisen yhteistyön vahvistamisesta ja lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestämisestä siten, että opintojen ristiinsuorittaminen on nykyistä helpompaa
• suuntaviivat koulutuksen järjestäjärakenteen kehittämiseksi, jotta järjestäjärakenne vastaa muun muassa väestömuutoksesta aiheutuviin haasteisiin ja kykenee hyödyntämään digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

Esitys sisältää ehdotuksen mahdollisista lainsäädäntömuutoksista ml. hanke- tai kokeilulait sekä mahdolliset yleisemmät tavoitteet toisen asteen koulutuksen rahoitusjärjestelmien uudistamiseksi ja toimintalainsäädäntöjen kehittämiseksi tukemaan ohjelman tavoitteita sekä suunnitelman aikatauluksi. Ohjelman puitteissa voidaan käynnistää uudistuksen toimeenpano.

Summary

Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden mukaisesti toisen asteen koulutuksen toimintamuotoja uudistetaan siten, että ne vastaavat tuleviin haasteisiin, ja että koulutus on laadukasta ja kaikkien helposti saavutettavissa.

Starting points

Väestökehitys ja työelämän muutokset vaikuttavat toisen asteen koulutuksen tehtäviin ja muuttavat koulutuksen järjestämisen reunaehtoja. Oppimisen ja koulutuksen lisäksi ne vaikuttavat koulutuksen järjestäjärakenteisiin ja oppilaitosverkkoihin.

Tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on 150 ja lukiokoulutuksen järjestäjiä 268. Lukiokoulutuksen järjestäjistä yli 200:lla oli vain yksi oppilaitos ja 92:lla oli alle 100 opiskelijaa vuonna 2018.

Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteena on, että etenkin väestökatoalueilla lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta järjestetään tulevaisuudessa nykyistä useammin samoissa organisaatioissa ja että toisen asteen yhteistyötä syvennetään myös muilla toimenpiteillä.

Koulutuspoliittisen selonteon tavoitteena on lisäksi, että vuoteen 2040 mennessä toisen asteen koulutuksen järjestämisen tavat poikkeavat selvästi nykyisestä. Uutta teknologiaa, pedagogisia toimintamalleja ja monipuolisia oppimisympäristöjä hyödynnetään oppijalähtöisesti ja oppimisen kannalta tehokkaasti ja niitä kehitetään jatkuvasti. Koulutuksen järjestäjäorganisaatiot voivat olla fyysisten tilojen ja laitteiden osalta keveitä. Ajasta ja paikasta riippumattomalla toteutuksella edesautetaan asiakaslähtöistä ja joustavaa toimintaa sekä hyvää saavutettavuutta.

Additional information

Read more

Toimenpide-ehdotuksia laadukkaan toisen asteen koulutuksen varmistamiseksi

Ministry of Education and Culture Press release 27.9.2022 9.22

Laaja hanke turvaamaan toisen asteen koulutuksen saatavuutta ja laatua

Ministry of Education and Culture Press release 21.10.2021 9.14