Arbetsgruppen för utveckling av de nationella konstinstitutionernas finansiering och rättsliga ställning

Arbetsgruppen för utveckling av de nationella konstinstitutionernas finansiering och rättsliga ställning

OKM053:00/2020 Organ

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM053:00/2020

Ärendenummer VN/20149/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 15.9.2020 – 31.5.2021

Datum för tillsättande 10.9.2020

Typ av organ Arbetsgrupp

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Työryhmän tulee selvittää vaihtoehtoisia malleja kansallisille taidelaitoksille osoitettavan
valtion rahoituksen jakamiseksi sekä näihin malleihin liittyvistä yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteisiin liittyvistä ohjausmekanismeista.

Työryhmän tulee selvittää kansallisten taidelaitosten asemaan liittyviä sääntelytarpeita sekä arvioida eri rahoitusmalleihin liittyvät sääntelytarpeet kansallisten taidelaitosten tehtävien, rahoituksen määräytymisen perusteiden sekä ohjauksen osalta.

Työryhmän tulee laatia mahdolliset lakiehdotukset hallituksen esityksen muotoon.

Sammandrag

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus kansallisten taidelaitosten rahoitusmallin ja
oikeudellisen aseman kehittämisestä.

Mer om ämnet