Revidering av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

OKM047:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM047:00/2019

Ärendenummer OKM/43/040/2019 , VN/2293/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.11.2019 – 12.8.2022

Datum för tillsättande 3.10.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Strategiset kokonaisuudet Kultur, ungdom, idrott och motion

Lagberedning

PR med förslag till lag om vissa stipendier till författare och översättare och till lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om Centret för konstfrämjande
  • 1

    Under beredning

    Tillagd i sessionsperioden 24.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Det är fråga om en lag om ett stipendiesystem för författare och översättare. Det föreslås att den nuvarande nämnden som beslutar om stipendier ska dras in. Nämndens uppgifter överförs till två olika aktörer beroende på vilket slags litteratur det är fråga om. Fördelningsprinciperna för anslaget ändras i huvudsak inte, men grunderna för bestämmande och beräkning av anslaget skiljs från de nuvarande biblioteksupphandlingarna vid allmänna bibliotek.

Ansvarig ministerForsknings- och kulturminister Honkonen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Elina Anttila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 184
[email protected]

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Mer om ämnet