Revidering av lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

OKM047:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM047:00/2019

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.11.2019 –

Datum för tillsättande 3.10.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Strategiset kokonaisuudet Kultur, ungdom, idrott och motion

Lagberedning

HE laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista sekä Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 7.9.2021
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Kyse on kirjailijoiden ja kääntäjien apurahajärjestelmää koskevasta laista. Nykyinen apurahoista päättävä lautakunta esitetään lakkautettavaksi. Lautakunnan tehtävät siirrettäisiin kahdelle eri taholle riippuen siitä, mistä kirjallisuuden lajista on kyse. Määrärahan jakoperiaatteet säilyisivät pääosin nykyisenlaisina, mutta määrärahan määräytymis- ja laskemisperuste irrotettaisiin nykyisistä yleisten kirjastojen kirjahankinnoista.

Ansvarig ministerTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Elina Anttila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 184
[email protected]

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.