Revidering av bibliotekslagen för synskadade

OKM046:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Målet med projektet är att revidera lagen om biblioteket för synskadade så att den beaktar förändringarna i samhället och i bibliotekets verksamhetsmiljö.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM046:00/2020

Ärendenummer VN/18534/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.11.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 9.10.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och till lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 1.6.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 23/2022
  Original uppskatting av föredragningsvecka 38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 94/2022

Lagen om biblioteket för synskadade ska ersättas med en ny lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia, vilket också är tänkt att vara ämbetsverkets nya namn. Genom lagen preciseras bibliotekets nuvarande uppgifter samt bibliotekets roll som expert på tillgänglig publicering. Lagen ska innehålla bestämmelser om bibliotekets ställning, syfte, uppgifter, bibliotekets avgiftsfria förmedlings- och utlåningstjänster samt rådgivning för kunder, samarbete, ledningssystem, bibliotekets institutioner, förbud mot användning och låning av bibliotekets material samt bibliotekets rätt att utfärda regler för bibliotekets användning.

Ansvarig ministerForsknings- och kulturminister Honkonen

KontaktpersonTapani Sainio, undervisnings- och kulturministeriet

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Elina Anttila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 184
[email protected]

Kontaktperson
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos
tel. 0295 330 336
[email protected]

Mål och resultat

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett förslag till regeringens proposition med förslag till revidering av lagen om biblioteket för synskadade.

Sammandrag

Målet med projektet är att revidera lagen om biblioteket för synskadade så att den beaktar förändringarna i samhället och i bibliotekets verksamhetsmiljö.

Utgångspunkter

Bland förändringarna i verksamhetsmiljön påverkar i synnerhet digitaliseringen, förändringarna i den omgivande lagstiftningen och i befolkningsstrukturen bibliotekets verksamhet nu och inom den närmaste framtiden.

Den digitala utvecklingen har förändrat bibliotekets tjänster och tillgången till den. Ändringen hänför sig till det ökade utbudet av kommersiella audio- och e-material och utvecklingen av tillgängligheten till dessa samt till det ökade antalet digitala utgivningar inom förlagsbranschen och inom läromedelsproduktionen. I ett allt mer digitaliserat samhälle måste man säkerställa jämlikheten och förebygga digital utslagning.

Antalet besökare på biblioteket för synskadade har ökat avsevärt under de senaste åren, vilket berott på ett omfattande samarbete med de allmänna biblioteken, högskolebiblioteken och skolorna. I den gällande lagen finns inga bestämmelser om ovan nämnda samarbete.

Utöver det ökade antalet besökare syns förändringarna i befolkningsstrukturen i bibliotekets kundkrets. Befolkningen blir allt äldre, och i och med invandringen ökar antalet invandrare med läshinder och bibliotekets kundkrets blir allt mer heterogen.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.