Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistaminen

OKM046:00/2020 Statute drafting

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Näkövammaisten kirjastoa (Celia) koskeva laki siten, että laki huomioi yhteiskunnassa ja kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Basic information Completed

Project number OKM046:00/2020

Case numbers VN/18534/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 1.11.2020 – 31.12.2022

Date of appointment 9.10.2020

Law drafting

HE laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Parliamentary reply EV 94/2022

Laki näkövammaisten kirjastosta korvattaisiin lailla Saavutettavuuskirjasto Celiasta, joka olisi myös viraston uusi nimi. Lailla tarkennettaisiin kirjaston nykyisiä tehtäviä sekä kirjaston roolia saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Laissa olisi säännökset kirjaston asemasta, tarkoituksesta, tehtävistä, kirjaston välitys- ja lainauspalvelujen sekä neuvonnan maksuttomuudesta asiakkaille, yhteistyöstä, johtamisjärjestelmästä, kirjaston toimielimistä, kirjaston aineistojen käyttö- ja lainauskiellosta sekä kirjaston oikeudesta antaa kirjaston käyttösäännöt. Esitys on budjettilaki siinä mielessä, että se muuttaa momentin päätösosaa (viraston nimikemuutos).

Minister in chargeMinister of Science and Culture Honkonen

Contact personTapani Sainio, Ministry of Education and Culture

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Elina Anttila, Hallitussihteeri
tel. +358 295 330 184
[email protected]

Contact person
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos
tel. 0295 330 336
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamiseksi.

Summary

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Näkövammaisten kirjastoa (Celia) koskeva laki siten, että laki huomioi yhteiskunnassa ja kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Starting points

Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristön muutoksista erityisesti digitalisaatio, säädösympäristön muutokset ja väestörakenteet vaikuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähitulevaisuudessa.

Digitaalinen kehitys on muuttanut näkövammaisten kirjaston palveluja ja niiden saatavuutta. Muutos liittyy kaupallisten ääni- ja e-aineistojen tarjonnan kasvuun ja niiden saavutettavuuden kehittymiseen sekä digitaalisen julkaisemisen lisääntymiseen kustannusalalla ja oppimateriaalituotannossa. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa on varmistettava tasa-arvon toteutuminen ja digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy.

Näkövammaisten kirjaston asiakasmäärän kasvu on ollut viime vuosina huomattava, mikä on ollut seurausta mittavasta yhteistyöstä yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja koulujen kanssa. Nykyisessä laissa ei ole säännöksiä edellä mainitusta yhteistyöstä.

Asiakasmäärien lisääntymisen ohella väestörakenteen muutokset näkyvät Näkövammaisten kirjaston asiakaskunnassa. Väestö ikääntyy ja maahanmuuton myötä lukemisesteisten maahanmuuttajien määrä kasvaa ja Näkövammaisten kirjaston asiakaskunta muuttuu nykyistä heterogeenisemmäksi.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.