Projektet för försök med regional studielånskompensation

OKM045:00/2021 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM045:00/2021

Ärendenummer VN/17558/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 29.6.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 21.6.2021

Kontaktperson
Virpi Hiltunen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 110
[email protected]

Kontaktperson
Antti Randell, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 173
[email protected]

Mål och resultat

Syftet är att öka tillgången på kompetent arbetskraft i glesbygden.

Utgångspunkter

Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd (HAMA-arbetsgruppen) som tillsatts av statsrådet har lagt fram förslag till lösningar på problemen i glesbygden i Finland. I sin slutrapport från oktober 2019 föreslår HAMA-arbetsgruppen en regional modell för studielånskompensation som tillämpas i Norge. Modellen innebär att personer med studielån som flyttar till glesbygden ska få skuldlättnad till ett värde av 2 600 euro per år. Låneräntorna måste de betala själva. Om de bor tillräckligt länge på landsbygden behöver de inte betala tillbaka studielånet. Enligt förslaget är en förutsättning för studielånskompensation att personen bor i en viss kommun och arbetar eller bedriver annan därmed jämförbar verksamhet i tillräcklig grad inom kommunens område.

Enligt den grundlagsenliga förhandsbedömning av regionutvecklingsåtgärder enligt den norska modellen som HAMA-arbetsgruppen beställt är det inte möjligt att göra en ingående författningsrättslig bedömning av åtgärdsförslagen förrän genomförandet framskridit till lagberedningsfasen och förrän det finns tillräckligt med konsekvensbedömningar och annan forskningsdata som gäller åtgärdsförslagen. Först då är det möjligt att noggrannare bedöma åtgärdsförslagen till exempel med hänsyn till kravet att i allmänhet föreskriva om grundläggande fri- och rättigheter genom lag, ett krav som också gäller jämlikhetsprincipen enligt 6 § i grundlagen, och de krav på exakthet och noggrann avgränsning som har ett nära samband med det kravet. Enligt slutsatserna i utlåtandet kan stöd enligt den norska modellen testas i glesbygden.

Undervisnings- och kulturministeriet började i juni 2021 bereda ett projekt för försök med regional studielånskompensation. Syftet är att öka tillgången på kompetent arbetskraft i glesbygden. Som ett led i beredningen av projektet utarbetas det en preliminär utredning som ska producera information till stöd för beredningen och genomförandet av försöket med regional studielånskompensation samt valet av försöksuppställning.

Mer om ämnet