Hoppa till innehåll

Den preliminära utredningen talar för att inleda ett försök med regional studielånskompensation

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.1.2022 9.59
Pressmeddelande

Syftet med den preliminära utredningen, som utfördes vid Region- och kommunforskningscentralen Spatia i anslutning till Östra Finlands universitet, är att producera information till stöd för beslutsfattandet för ett försök med studielånskompensation enligt den norska modellen eller motsvarande regional studielånskompensation. Den preliminära utredningen överlämnades till forsknings- och kulturministern den 27 januari 2022.

De viktigaste faktorerna som talar för försöket är enligt den preliminära utredningen de positiva erfarenheterna av studielånskompensationen och resultaten i den studieenkät som gjordes inom specialstödsområdet i Norge. Baserat på dessa upplevde de studerande att den regionala studielånskompensationen enligt den norska modellen sporrar till att flytta till glesbygdsområden. Det faktum att konsekvenserna av den regionala studielånskompensationen för de slutliga flyttningsbesluten inte är kända på förhand talar också för försöket, som är det enda sättet att få reda på vilken effekt och styrande effekt åtgärden har.

Den preliminära utredningen skulle i enlighet med uppdraget innehålla bland annat en bedömning av hur genomförbara olika försöksalternativ är, i synnerhet med tanke på lagstiftningen och genomförandet. I förundersökningen kartlades på ett heltäckande sätt de lagstiftningsmässiga förutsättningarna för försöket.

Enligt kartläggningen kom det inte fram några lagstiftningsmässiga hinder som helt skulle hindra att ett försök med regional studielånskompensation kan genomföras. Frågor som gäller de grundläggande fri- och rättigheterna och likabehandling ställer emellertid ramvillkor för sättet att genomföra försöksmodellen, och en del av de val och begränsningar som görs i den försöksmodell som väljs kan förutsätta en ännu noggrannare bedömning av frågor som rör de grundläggande fri- och rättigheterna i den fortsatta beredningen.

I den preliminära utredningen presenteras de olika alternativen för en försöksmodell samt forskarlagets förslag till försök med en modell med regional studielånskompensation. I den preliminära utredningen föreslås att ett försök genomförs inom ett område där det är svårt att få kompetent arbetskraft. Ett villkor för att få den regionala studielånskompensationen är att studielåntagaren bor inom försöksområdet. Arbetsplatsen kan vara belägen utanför försöksområdet, vilket innebär att distansarbete i glesbygden eller pendling från glesbygden omfattas av kompensationen.

Kostnaderna för försöket med studielånskompensation beror på kompensationens storlek, antalet förmånstagare och försökets längd. Dessutom uppstår kostnader bland annat för uppföljning och utvärdering av försöket, myndigheternas verksamhet och eventuella ändringar i systemen samt för genomförandet av bestämmelserna. 

I studien föreslås att konsekvenserna av försöket ska utvärderas genom att man följer upp hur de som deltar i försöket och de som hör till kontrollgruppen beter sig på arbetsmarknaden under försökets gång med hjälp av en jämförelse mellan situationen före och efter försöket samt genom att jämföra beteendet med den så kallade kontrollgruppen. Avsikten är också att granska hur den regionala studielånskompensationen påverkar till exempel utbudet av arbetskraft, tillgången på arbetskraft och andra delfaktorer i den regionala ekonomins tillväxt.

Undervisnings- och kulturministeriet gör utifrån de uppgifter och förslag som finns i den preliminära utredningen en bedömning av förutsättningarna för att inleda beredningen av lagstiftningen om ett försök.

Preliminär utredning om försök med regional studielånskompensation (SPATIA-rapporter 1/2022)  

Mer information:
Petri Kahila, forskningsdirektör, Östra Finlands universitet / Spatia, tfn 050 411 8445
Anssi Keinänen, professor, Östra Finlands universitet / Spatia, tfn 050 442 2582
Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330110
Antti Randell, regeringsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 5330 173

Mer om ämnet

Preliminär utredning om försök med regional studielånskompensation (UKM nyhet 1.10.2021)