Revidering av lagen om bildprogram

OKM041:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Tämän vuoksi lain uudistaminen on tarpeellinen.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM041:00/2021

Ärendenummer VN/13918/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 20.9.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 13.9.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Laura Mäkelä, KULTTUURIASIAINNEUVOS
tel. +358 295 330 222
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att få till stånd ett förslag i form av en regeringsproposition om en reform av lagen om bildprogram som svarar mot den förändrade mediemiljöns behov.

Syftet med projektet är bl.a. att bedöma hur medieneutral lagen är, lagens förhållande till annan befintlig lagstiftning samt konsekvenserna för olika aktörer. Syftet är att skapa klarhet i bl.a. lagens tillämpningsområde och anmälningsskyldighet, grunderna för befrielse från klassificering och avgifter samt praxis för flexibilitet i åldersgränserna. Bestämmelserna kommer att ses över också i fråga om tillstånd att visa filmer, anteckningar om tillställningar avsedda för myndiga samt babyföreställningar. Avsikten är också att se över och precisera regleringen av digitala spel i sin helhet.

Utöver de ovan beskrivna frågorna i anslutning till förändringarna i omvärlden eller praxis för tillämpning av lagen bedöms i projektet bl.a. proportionaliteten hos och funktionen hos de tillsynsavgifter som riktas till aktörerna, den eventuella informationsskyldigheten i fråga om beställningsprogramtjänster som erbjuds utomlands samt uppförandekodernas eventuella starkare ställning vid uppnåendet av lagens syften.

Sammandrag

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Tämän vuoksi lain uudistaminen on tarpeellinen.

Utgångspunkter

I samband med genomförandet av det s.k. reviderade AVMS-direktivet om audiovisuella medietjänster (RP 98/2020) framgick det att den förändrade verksamhetsmiljön förutsätter en mer omfattande bedömning av hur lagen om bildprogram fungerar. Våren 2020 beställde undervisnings- och kulturministeriet en utredning om hur lagen om bildprogram fungerar och om behovet att revidera den av Leena Rantala. Utredningen visade att den nuvarande lagen innehåller oklara eller mångtydiga punkter som i någon mån kräver förtydligande.

Mer om ämnet