Hoppa till innehåll

Förtydliganden och tekniska förbättringar föreslås i lagen om bildprogram

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.4.2023 9.35 | Publicerad på svenska 28.4.2023 kl. 12.05
Pressmeddelande

En arbetsgrupp har utrett revideringen av lagen om bildprogram och föreslår förtydliganden och tekniska förbättringar i fråga om begripligheten i lagen om bildprogram. Dessutom föreslås förtydliganden och preciseringar i bestämmelserna om digitala spel. Enligt förslaget ska de nuvarande, centrala metoderna för att skydda barn bevaras i lagen.

Arbetsgruppen har granskat behoven att förtydliga lagen om bildprogram samt behoven att se över bestämmelserna på grund av förändringarna i verksamhetsmiljön. Förändringarna i verksamhetsmiljön beror i synnerhet på att utbudet av transnationella beställ-tv-tjänster och videodelningsplattformstjänster har ökat, att digitala spel och spelandet har ökat och blivit allt mångsidigare och att den personliga användningen av medieapparater har blivit vanligare.

Företagsverksamheten inom mediebranschen har blivit allt mer globaliserad och konsumtionen av audiovisuellt innehåll i olika webbtjänster i stället för i form av fysiska inbandningar har ökat stort, vilket har medfört utmaningar både för den finländska företagsverksamheten och för bland annat barnens vårdnadshavare och pedagoger. 

Hushållen använder allt mer audiovisuella innehållstjänster som etablerat sig utanför Finlands gränser och som inte behöver följa finländska åldersmärkningar eller begränsningar av visningstiden för tv-sändningar. En annan stor förändring gäller de digitala spelen. För närvarande är det mycket populärt att spela digitala spel, inklusive e-sport, också bland minderåriga.

Arbetsgruppen föreslår förtydliganden och tekniska förbättringar i fråga om begripligheten i lagen om bildprogram (bl.a. tillämpningsområde, definitioner, olika sätt att tillhandahålla bildprogram), definitioner av digitala spel och spelverksamhet samt ett förtydligande av tillämpningen av bestämmelserna.

Arbetsgruppen har granskat de klassificerade åldersgränserna och deras bindande och rekommenderande karaktär samt olika frågor i anslutning till detta (t.ex. flexibilitet i fråga om åldersgränser), men föreslår dock inte en övergång från nuvarande bindande åldersgränser till rekommenderade åldersgränser. Avgörandet har lämnats till nästa regering.

Bevarandet av en hög skyddsnivå för barn talar för att åldersgränserna ska vara bindande, medan den lindring av regleringen som branscherna efterlyser talar för rekommenderade åldersgränser. Behovet av uppförandekoder identifierades i båda alternativen. 

Leverantörer av både videodelningsplattformar och bildprogram kunde ta fram en gemensam uppförandekod för branschen för att skydda barn från bildprogram som är skadliga för deras utveckling. Målet bör vara att fastställa en enhetlig uppförandekod för ett större antal aktörer eller för hela branschen.

De grundläggande lösningarna som föreslås i lagen har olika typer och olika grader av konsekvenser för aktörsgrupperna. Det är svårt att uppnå aktörs- och teknikneutralitet. Alla lösningar är förenade med administrativa frågor (t.ex. kostnadseffekter, tillsyn, Nationella audiovisuella institutets uppgifter, avgiftsbelagda prestationer och resurser) som granskas i rapporten.

Arbetsgruppen anser att de frågor som uppkommit i samband med tillämpningen av den gällande lagen om bildprogram, bl.a. lagstiftningens administrativa och ekonomiska konsekvenser och konsekvenserna för olika aktörer, bör utredas närmare i samband med beredningen av en eventuell ändring av lagen om bildprogram. 

Lagen om bildprogram

Lagen om bildprogram (710/2011) innehåller bestämmelser om begränsningar i tillhandahållandet av bildprogram, dvs. filmer, tv-program, digitala spel och annat liknande audiovisuellt innehåll, i syfte att skydda barn.

Definitionen av bildprogram omfattar allt sådant innehåll som är avsett att med tekniska medel ses i form av rörliga bilder, såsom filmer, tv-program, datorspel och videospel. Lagen om bildprogram tillämpas i situationer där bildprogram görs tillgängliga för allmänheten. 

Lagen tillämpas på tillhandahållande av bildprogram i Finland, såsom biografföreställningar, försäljning, utlåning och uthyrning av bildprogram som upptagningar, tv-sändningar, beställ-tv-tjänster och videodelningsplattformstjänster. Lagen om bildprogram tillämpas i begränsad utsträckning på tv-sändningar från länder utanför Finland (t.ex. kanalpaket). På samma sätt gäller lagen i begränsad omfattning för videodelningsplattformstjänster.

Rapport av arbetsgruppen för reformen av lagen om bildprogram

Mer information: Laura Mäkelä, kulturråd, tfn 0295 330 224