Kuvaohjelmalain uudistaminen

OKM041:00/2021 Säädösvalmistelu

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Tämän vuoksi lain uudistaminen on tarpeellinen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM041:00/2021

Asianumerot VN/13918/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.9.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 13.9.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Laura Mäkelä, KULTTUURIASIAINNEUVOS
puh. +358 295 330 222
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeella on tarkoitus saada aikaan hallituksen esityksen muotoon laadittu esitys kuvaohjelmalain uudistamiseksi, joka vastaa muuttuneen mediaympäristön tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on mm. arvioida lain medianeutraalisuutta, suhdetta muuhun olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä vaikutusta eri toimijoihin. Tavoitteena on selkeyttää mm. lain soveltamisalaa ja ilmoitusvelvollisuutta, luokittelusta vapauttamisen ja maksujen perusteita sekä ikärajajouston käytäntöjä. Sääntelyä tullaan tarkistamaan myös elokuvien esityslupien, täysi-ikäisille suunnattujen tilaisuuksien merkintöjen sekä vauvakinonäytösten osalta. Tarkoituksena on myös uudistaa ja tarkentaa digitaalisia pelejä koskeva sääntely kokonaisuudessaan.

Edellä kuvattujen toimintaympäristön muutoksiin tai lain soveltamiskäytäntöihin liittyvien asioiden lisäksi hankkeessa arvioidaan mm. toimijoille kohdennettujen valvontamaksujen oikeasuhtaisuutta ja toimivuutta, ulkomailta tarjottavien tilausohjelmapalvelujen mahdollista tiedottamisvelvollisuutta sekä käytännesääntöjen mahdollista nykyistä vahvempaa asemaa lain tavoitteiden toteuttamisessa.

Tiivistelmä

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Tämän vuoksi lain uudistaminen on tarpeellinen.

Lähtökohdat

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan ns. uudistetun AVMS-direktiivin implementoinnin (HE 98/2020) yhteydessä kävi ilmi, että muuttunut toimintaympäristö edellyttää kuvaohjelmalain toimivuuden laajempaa arviointia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi selvityksen kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista Leena Rantalalta keväällä 2020. Selvitys osoitti, että nykyisessä laissa on jonkin verran selkeyttämistä vaativia epäselviä tai tulkinnanvaraisia kohtia.

Lisää aiheesta