Kuvaohjelmalain uudistaminen

OKM041:00/2021 Statute drafting

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Tämän vuoksi lain uudistaminen on tarpeellinen.

Basic information In progress

Project number OKM041:00/2021

Case numbers VN/13918/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 20.9.2021 – 31.3.2023

Date of appointment 13.9.2021

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Goals and results

Hankkeella on tarkoitus saada aikaan hallituksen esityksen muotoon laadittu esitys kuvaohjelmalain uudistamiseksi, joka vastaa muuttuneen mediaympäristön tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on mm. arvioida lain medianeutraalisuutta, suhdetta muuhun olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä vaikutusta eri toimijoihin. Tavoitteena on selkeyttää mm. lain soveltamisalaa ja ilmoitusvelvollisuutta, luokittelusta vapauttamisen ja maksujen perusteita sekä ikärajajouston käytäntöjä. Sääntelyä tullaan tarkistamaan myös elokuvien esityslupien, täysi-ikäisille suunnattujen tilaisuuksien merkintöjen sekä vauvakinonäytösten osalta. Tarkoituksena on myös uudistaa ja tarkentaa digitaalisia pelejä koskeva sääntely kokonaisuudessaan.

Edellä kuvattujen toimintaympäristön muutoksiin tai lain soveltamiskäytäntöihin liittyvien asioiden lisäksi hankkeessa arvioidaan mm. toimijoille kohdennettujen valvontamaksujen oikeasuhtaisuutta ja toimivuutta, ulkomailta tarjottavien tilausohjelmapalvelujen mahdollista tiedottamisvelvollisuutta sekä käytännesääntöjen mahdollista nykyistä vahvempaa asemaa lain tavoitteiden toteuttamisessa.

Summary

Kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädetään kuvaohjelmien eli elokuvien, televisio-ohjelmien, digitaalisten pelien ja muiden vastaavien audiovisuaalisten sisältöjen tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi. Lain voimaantulon jälkeen toimintaympäristö on muuttunut olennaisesti. Tämän vuoksi lain uudistaminen on tarpeellinen.

Starting points

Audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan ns. uudistetun AVMS-direktiivin implementoinnin (HE 98/2020) yhteydessä kävi ilmi, että muuttunut toimintaympäristö edellyttää kuvaohjelmalain toimivuuden laajempaa arviointia. Opetus- ja kulttuuriministeriö tilasi selvityksen kuvaohjelmalain toimivuudesta ja uudistustarpeista Leena Rantalalta keväällä 2020. Selvitys osoitti, että nykyisessä laissa on jonkin verran selkeyttämistä vaativia epäselviä tai tulkinnanvaraisia kohtia.

Read more

Kuvaohjelmalakiin esitetään selvennyksiä ja teknisiä parannuksia

Ministry of Education and Culture Press release 28.4.2023 9.35

Työryhmä uudistamaan kuvaohjelmalakia

Ministry of Education and Culture Press release 16.9.2021 11.38