Kulturarvsstrategi

OKM020:00/2021 Projekt

Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM020:00/2021

Ärendenummer VN/1364/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 15.3.2021 – 23.2.2023

Datum för tillsättande 12.3.2021

Kontaktperson
Mirva Mattila, Kulttuuriasiainneuvos
tel. +358 295 330 269
[email protected]

Mål och resultat

Utgångspunkten för kulturarvsstrategin är att värna om, utveckla och utnyttja det mångsidiga materiella och immateriella kulturarvet som en resurs i samhället. Målet är att integrera kulturarvet på ett sådant sätt att dess skydd och bevarande betraktas som en gemensam skyldighet, och att möjligheter i anslutning till kulturarvet identifieras och utnyttjas inom samhällets olika områden och i skapandet av en hållbar framtid.

Sammandrag

Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället.

Utgångspunkter

Utarbetandet av kulturarvsstrategin ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019).

Att utarbeta strategin bidrar också till att genomföra den Europeiska kulturagendan (European agenda for culture), som EU-kommissionen godkände 2018. I agendan uppmanas medlemsländerna att utarbeta egna nationella strategier gällande kulturarvet.

Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga betydelse, känd som Farokonventionen, trädde i kraft i Finland 2018. Konventionen utmanar till diskussion om kulturarvets betydelse och förpliktar bland annat till att beakta kulturarvet inom alla förvaltningsområden och även i samarbetet mellan förvaltningsområdena. Konventionen fokuserar på individer och samhällen i stället för skyddet av kulturarvet: vem kan delta i att definiera kulturarvet och hur kan kulturarvet fungera som en gemensam resurs.

Genom att utarbeta en kulturarvsstrategi strävar man också efter att utnyttja resultaten av kulturmiljöstrategin som löpte ut2020.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

Arbetet med kulturarvsstrategin inleds

UKM MM Nyhet 19.3.2021 9.39