Kulturarvsstrategi

OKM020:00/2021 Projekt

Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM020:00/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 15.3.2021 – 28.2.2022

Datum för tillsättande 12.3.2021

Kontaktperson
Mirva Mattila, Kulttuuriasiainneuvos
tel. +358 295 330 269
[email protected]

Mål och resultat

Utgångspunkten för kulturarvsstrategin är att värna om, utveckla och utnyttja det mångsidiga materiella och immateriella kulturarvet som en resurs i samhället. Målet är att integrera kulturarvet på ett sådant sätt att dess skydd och bevarande betraktas som en gemensam skyldighet, och att möjligheter i anslutning till kulturarvet identifieras och utnyttjas inom samhällets olika områden och i skapandet av en hållbar framtid.

Sammandrag

Målet är att utarbeta statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi fram till 2030, där kulturarvet är en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom alla delområden i samhället.

Utgångspunkter

Utarbetandet av kulturarvsstrategin ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (2019).

Att utarbeta strategin bidrar också till att genomföra den Europeiska kulturagendan (European agenda for culture), som EU-kommissionen godkände 2018. I agendan uppmanas medlemsländerna att utarbeta egna nationella strategier gällande kulturarvet.

Europarådets ramkonvention om kulturarvets samhälleliga betydelse, känd som Farokonventionen, trädde i kraft i Finland 2018. Konventionen utmanar till diskussion om kulturarvets betydelse och förpliktar bland annat till att beakta kulturarvet inom alla förvaltningsområden och även i samarbetet mellan förvaltningsområdena. Konventionen fokuserar på individer och samhällen i stället för skyddet av kulturarvet: vem kan delta i att definiera kulturarvet och hur kan kulturarvet fungera som en gemensam resurs.

Genom att utarbeta en kulturarvsstrategi strävar man också efter att utnyttja resultaten av kulturmiljöstrategin som löpte ut2020.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.