Arbetsgruppen för beredning av en totalreform av studiestödet

OKM010:00/2024 Projekt

Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering utvärdera studiestödets nuläge och utarbeta förslag för ministeriet för beredning av en totalreform av studiestödet. Utöver arbetsgruppen finns också en uppföljningsgrupp som behandlar de ärenden som arbetsgruppen berett och tar ställning till arbetsgruppens förslag.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM010:00/2024

Ärendenummer VN/35745/2023

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.2.2024 – 31.1.2025

Datum för tillsättande 26.1.2024

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 5 Ett kunnigt Finland

Alaluku 5.3 Hög kompetens och bildning lägger grunden för framtiden

Kontaktperson
Virpi Hiltunen, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 330 110
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med totalreformen är att säkerställa en tillräcklig stödnivå för studier på heltid, uppmuntra studerande att avlägga examen inom utsatt tid, förbättra studielånens säkerhet, förtydliga systemet och underlätta verkställigheten.

Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till studiestöd som beviljas för både studier på andra stadiet och studier på högskolenivå. När det gäller andra stadiet ligger tyngdpunkten på försörjningsmöjligheterna och incitamenten för studerande som fullgör sin läroplikt. När det gäller högskolestudier ligger fokus på försörjningsmöjligheterna och incitamenten för att avlägga den första högskoleexamen inom utsatt tid.

Dessutom ska arbetsgruppen lägga fram förslag till element som förbättrar studielånets användbarhet och säkerhet. Avsikten är också utreda och utveckla ett alternativ till det allmänna bostadsbidraget för studerande som uppmuntrar till samboende och är ekonomiskt attraktivt.

Arbetsgruppen låter göra de bakgrundsutredningar som behövs till stöd för sitt arbete.

Sammandrag

Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering utvärdera studiestödets nuläge och utarbeta förslag för ministeriet för beredning av en totalreform av studiestödet. Utöver arbetsgruppen finns också en uppföljningsgrupp som behandlar de ärenden som arbetsgruppen berett och tar ställning till arbetsgruppens förslag.

Utgångspunkter

Projektet grundar sig på en av föresatserna i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering, enligt vilken regeringen inleder en totalreform av studiestödet. Enligt regeringsprogrammet ska man i totalreformen av studiestödet gå igenom studiepenningens nivå, studielånets storlek och studielånskompensationens belopp, gränserna för de fria inkomsterna, ställningen för studerande med familj och stödet till boendet.

Mer om ämnet