Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp och uppföljningsgrupp har tillsatts för totalreformen av studiestödet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2024 12.24
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp och en uppföljningsgrupp för beredningen av en totalreform av studiestödet. Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering utvärdera studiestödets nuläge och utarbeta förslag för ministeriet till beredning av en totalreform av studiestödet. Uppföljningsgruppen behandlar de ärenden som arbetsgruppen berett och tar ställning till arbetsgruppens förslag. Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till ministeriet senast den 31 januari 2025.

– Studiestödet har utvecklats på ett osammanhängande sätt under hela 2000-talet och de diskussioner som fördes om studiestödet i höstas framhävde ytterligare behovet av en totalreform. Det är nu viktigt att skapa en studerandeinriktad reform som också omfattar sporrande element. Jag anser det vara särskilt viktigt att ge de unga möjlighet att delta i reformarbetet och bidra med sin sakkunskap. Därför har också företrädare för studerandeorganisationerna bjudits in till arbetsgruppen, säger minister Sandra Bergqvist.

Syftet med totalreformen är att säkerställa en tillräcklig stödnivå för studier på heltid, uppmuntra studerande att avlägga examen inom utsatt tid, förbättra studielånens säkerhet, förtydliga systemet och underlätta verkställigheten.

Arbetsgruppen ska lägga fram förslag till studiestöd som beviljas för både studier på andra stadiet och studier på högskolenivå. När det gäller andra stadiet ligger tyngdpunkten på försörjningsmöjligheterna och incitamenten för studerande som fullgör sin läroplikt. När det gäller högskolestudier ligger fokus på försörjningsmöjligheterna och incitamenten för att avlägga den första högskoleexamen inom utsatt tid.

Dessutom ska arbetsgruppen lägga fram förslag till element som förbättrar studielånets användbarhet och säkerhet. Avsikten är också utreda och utveckla ett alternativ till det allmänna bostadsbidraget för studerande som uppmuntrar till samboende och är ekonomiskt attraktivt.

Arbetsgruppen låter göra de bakgrundsutredningar som behövs till stöd för sitt arbete. Arbetsgruppen kan tillsätta underarbetsgrupper. Arbetsgruppen och dess underarbetsgrupper kan höra de sakkunniga som behövs under arbetets gång. Arbetsgruppen består av företrädare för undervisnings- och kulturministeriet, Folkpensionsanstalten och studerandeorganisationerna. Till uppföljningsgruppens sammansättning hör företrädare för de viktigaste intressegrupperna inom studiestödet.

Ordförande för arbetsgruppen är konsultative tjänstemannen Virpi Hiltunen och ordförande för uppföljningsgruppen är överdirektör Esko Ranto.

Arbetsgruppens och uppföljningsgruppens mandatperiod är 1.2.2024–31.1.2025.

Beslut och gruppmedlemmar

Mer information

  • Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 110, [email protected] (arbetsgruppens ordförande)
  • Antti Randell, regeringsråd, tfn 0295 330 173, [email protected] (arbetsgruppens sekreterare)