Hoppa till innehåll

Statsandelar till museer under finansieringsperioden 2024 – 2027

Avustus

Tiden för att lämna nya ansökningar som gäller rätten till statsandel och utnämning till museum med riksansvar samt tiden för att lämna redogörelser och planer för museer som är berättigade till statsandel börjar den 4 januari 2023 och upphör den 22 februari 2023.

Denna tidsfrist gäller följande ansökningar och redogörelser:

BLANKETT A

Ny ansökan om att bli berättigad till statsandel från ingången av 2024 (NYA SÖKANDEN SOM ANSÖKER OM ATT BLI BERÄTTIGADE TILL STATSANDEL)

BLANKETT B

  1. Redogörelse för uppfyllandet av villkoren för statsandel i fråga om den så kallade basstatsandelen (ALLA MUSEER SOM NU ÄR BERÄTTIGADE TILL STATSANDEL, ÄVEN MUSEER MED REGIONALT ANSVAR)

  2. Ny ansökan om att utnämnas till museum med riksansvar från ingången av 2024 (NYA SÖKANDE SOM ANSÖKER OM ATT UTNÄMNAS TILL MUSEUM MED RIKSANSVAR)

  3. Redogörelse från museum med riksansvar om hur den riksomfattande planen verkställts under 2020–2023 och om uppfyllandet av villkoren för museer med riksansvar samt riksomfattande plan för åren 2024–2027 (ALLA MUSEER SOM NU ÄR MUSEER MED RIKSANSVAR)

Undervisnings- och kulturministeriet fattar vart fjärde år beslut om museernas statsandelar på det sätt som föreskrivs i museilagen (3014/2019) och i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). Då gör ministeriet en granskning av om alla museer som är berättigade till statsandel uppfyller villkoren i enlighet med 5 § i museilagen och i fråga om alla museer med riksansvar om de uppfyller villkoren i 10 § i museilagen.

I samband med detta kan även nya museer ansöka om att bli berättigade till statsandel eller ansöka om att utses till museum med riksansvar.

I fråga om museer med regionalt ansvar har finansieringsplanen för 2023–2026 fastställts i november 2022 och den här ansökningsomgången gäller inte dem. ‏Museer med regionalt ansvar ska emellertid i fråga om den så kallade basstatsandelen utreda om de uppfyller villkoren i enlighet med 5 § i museilagen.

Statsandel beviljas till museets huvudman för museets driftkostnader. Museer kan godkännas som berättigade till statsandel och statsandelen beviljas inom ramen för statsbudgeten. När beslutet fattas beaktar ministeriet även behovet av statsandel med tanke på den målsättning som anges i 4 § i museilagen.

Det är möjligt att ansöka om att bli berättigad till statsandel endast vart fjärde år. Nästa ansökningsomgång i fråga om ansökan om att bli berättigad till statsandel eller om utnämning till museum med riksomfattande ansvar inleds 2027. Ansökningsomgången i fråga om att utnämnas till museum med regionalt ansvar sker ett år tidigare.

Ytterligare information

Eeva Teräsvirta, kulturråd, fö[email protected], tel. 0295330082

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Vanliga frågor, Museiverket