Hoppa till innehåll

Högskoleutbildningen för personer som får tillfälligt skydd stöds med 5,5 miljoner euro

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 14.04 | Publicerad på svenska 25.8.2022 kl. 14.42
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet stöder högskolorna i arbetet med att öka och utveckla utbudet av studier för dem som får tillfälligt skydd. Med de beviljade understöden finansierar man utbudet av engelskspråkig utbildning samt åtgärder för att öka den handledande utbildningen för högskoleutbildning för invandrare vid yrkeshögskolorna.

– Det är vår skyldighet att hjälpa dem som är i nöd, och utbildningen spelar också en roll i detta arbete. Finland vill stödja återuppbyggnaden av Ukraina genom sakkunskap, säger forsknings- och kulturminister Petri Honkonen.

Med understödet stöder man också utvecklingen och utbudet av funktionellt tvåspråkiga utbildningar som leder till examen. I dessa utbildningar har språkundervisningen integrerats i substansstudierna, vilket gör det möjligt för examinanderna att få sysselsättning i Finland på den språkkunskapsnivå som deras yrke förutsätter.

Understöden är en del av Finlands åtgärdsprogram för att stödja ukrainska högskolestuderande och forskare. Det utbud som utvecklas och utvidgas genom projekten kan i fortsättningen utnyttjas mer permanent vid de finländska högskolorna som en del av utbildningsutbudet på främmande språk och den handledande utbildningen för invandrare. Samtidigt stöds regeringens mål att öka antalet internationella högskolestuderande, åtgärda bristen på kompetent arbetskraft och höja utbildningsnivån.

Utvidgningen och utvecklingen av utbildningsutbudet på främmande språk stöder de individuella utbildningsvägarna för dem som får tillfälligt skydd. De studerande kan antingen fortsätta med högskolestudier som de redan inlett i sitt hemland eller inleda nya högskolestudier genom att avlägga helheter som vid behov kan tillgodoräknas i en examen i Finland eller i Ukraina. Studier inom högre utbildning förbereder och stöder återuppbyggnadsarbetet i Ukraina och svarar mot bristen på kompetent arbetskraft i Finland. En del av projekten omfattar även samarbete med arbetslivet.

Ministeriet finansierar sammanlagt 21 projekt på olika håll i Finland. I finansieringsbesluten har man beaktat bland annat högskolornas utbildningsprofiler, tidigare kända utbildningsbehov hos dem som får tillfälligt skydd samt bransch- och regionspecifika behov i Finland.

Mer information:    

  • Päivi Bosquet, undervisningsråd, tfn 0295 330 375
  • Maarit Palonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 243 

Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd till högskolorna för att utöka och utveckla utbildningsutbudet för personer som får tillfälligt skydd

 

Finansierade projekt

Högskola Projekt
Centria-ammattikorkeakoulu Oy LEARN – Handledande yrkeshögskoleutbildning för invandrare.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Handledande utbildning för invandrarjournalister samt utveckling av utbildningsutbudet inom journalistik på engelska
Helsingfors universitet Utveckling av utbildningsutbudet inom sociala vetenskaper på engelska för att tillgodose behoven hos ukrainska studerande som flyr kriget.
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Utveckling av utbildningen inom bioekonomibranscherna för att svara mot både kompetensbehoven inom återuppbyggnadsarbetet och Finlands försörjningsberedskap.
Östra Finlands universitet Utvidgning av utbildningsutbudet på engelska via öppna universitetet så att studierna kan avläggas avgiftsfritt.
Jyväskylä yrkeshögskola Ab Kompetens i molntjänster för personer som får tillfälligt skydd. Planering, utveckling och utbildning inom en helhet på 40 sp.
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Utveckling av utbildning som handleder för högskolestudier på främmande språk.
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy HERE Ukraine! - Helping to Rebuild Ukraine by Educational means: Social, Psychological and Physical Aspects
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy YProUkr – Företagsprojektstudier för ukrainare.
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Ny kompetens och handledning inom programvarubranschen samt digitala färdigheter för personer som får tillfälligt skydd och som vistas i Finland.
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Internationellt examensprogram inom vilket personer som flytt från Ukraina på grund av kriget kan fortsätta sina studier.
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Mot en återuppbyggnad. Utveckling av det internationella utbildningsutbudet inom kompetensområdet för logistik och marin teknologi.
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Utveckling och utökning av utbudet av engelskspråkig och funktionellt tvåspråkig utbildning vid yrkeshögskolan.
Finlands Humanistiska Yrkeshögskola Ab Mot en hållbar värld genom kollaborativ pedagogik – En tvåspråkig, funktionell studiehelhet.
Konstuniversitetet Utvidgning av Konstuniversitetets öppna universitetsundervisning på engelska för att tillgodose behoven hos dem som får tillfälligt skydd.
Tammerfors högskolestiftelse sr Cyber Security Online, en studiehelhet för cybersäkerhet som är oberoende av tid och plats.
Tammerfors högskolestiftelse sr Utbildning av ukrainska arkitektstuderande för planeringsuppgifter inom återuppbyggnadsarbete.
Turun ammattikorkeakoulu Oy UKRA – Högskolestudier inom företagsekonomi för personer som får tillfälligt skydd.
Åbo universitet Förberedande och tillhandahållande av kurser inom it-branschen på engelska enligt de studerandes behov.
Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab Stödjande av framtidstron för personer i behov av särskilt skydd genom att anknyta dem till det finländska högskolesystemet (TUKSU).
Vasa universitet Tillhandahållande av en grundstudiehelhet på engelska för internationella studerande.