Hoppa till innehåll

Undervisnings- och kulturministeriets specialunderstöd till högskolorna för att utöka och utveckla utbildningsutbudet för personer som får tillfälligt skydd

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser på grund av krisen i Ukraina specialunderstöd till högskolorna för att utöka och utveckla utbudet av utbildning som innehåller examensdelar för personer som får tillfälligt skydd i Finland.

Finansiering kan beviljas för ökning och utveckling av utbildning som innehåller examensdelar. Utbildningen kan ordnas antingen i form av öppen högskoleutbildning eller i övrigt som fristående studier. Utbildningen är avgiftsfri för de studerande. 

Finansiering kan också beviljas för att utveckla och utöka det funktionella tvåspråkiga utbildningsutbudet som leder till examen vid såväl universitet som yrkeshögskolor samt för att utveckla och utöka utbudet av sådan handledande utbildning för invandrare som avses i yrkeshögskolelagen.

Ansökan om specialunderstöd är i huvudsak avsedd för att utveckla och utvidga det engelskspråkiga utbildningsutbudet. Av grundad anledning är det också möjligt att utveckla utbildningsutbudet på något annat språk än engelska.

Avsikten är att det utbud som utvecklas och utvidgas även i fortsättningen ska kunna utnyttjas mer permanent inom ramen för utbildningsutbudet på främmande språk samt 
den handledande utbildningen för invandrare för personer som vistas i Finland. Utbildningen kan genomföras som närundervisning, distansundervisning eller hybridundervisning. 

Ansökningstiden börjar 13.5.2022 och slutar 17.6.2022 kl 16.15. Avsikten är att besluten ska fattas senast i juli 2022. Finansieringen beviljas i form av statsunderstöd. 

För understöden kan användas sammanlagt högst 6,5 miljoner euro, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i den andra tilläggsbudgeten för 2022.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Vid genomförandet av de utbildningar som finansieras tillämpas universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen (932/2014).

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan undantagsvis täcka 100 procent av de faktiska totala kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Päivi Bosquet, tfn 0295 330 375 
Undervisningsrådet Maarit Palonen, tfn 0295 330 243
e-postadress: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta.

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.