Utbildning som handleder för examensutbildning 

I fortsättningen kan en del av läroplikten fullgöras i utbildning som handleder för examensutbildning. I den handledande utbildningen som ordnas i det s.k. övergångsskedet efter grundskolan finns olika delar av vilka man väljer de studier som lämpar sig för den unga. På detta sätt kan man bäst hjälpa den unga att övergå till fortsatta studier.  

Utbildningen som handleder för examensutbildning (TUVA) förenar påbyggnadsundervisningen efter den grundläggande utbildningen (den s.k. tionde klassen), utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) till en ny, enhetlig utbildningshelhet i övergångsskedet. Utbildning som förbereder för examensutbildning ordnas fr.o.m. 1.8.2022.

Målet är att säkerställa att handledande utbildning erbjuds så nära den studerandes hem som möjligt. Den studerande kan till exempel söka sig till handledande utbildning vid en anordnare av gymnasieutbildning, även om den studerande har som mål att fortsätta med yrkesutbildning, eller tvärtom. När den handledande utbildningen inleds behöver den studerande inte heller veta om han eller hon ska söka till gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. 

Ordnandet av handledande utbildning anknyter också till anvisandet av en studieplats enligt läropliktslagen. Om den läropliktige inte frivilligt söker sig till utbildning efter den grundläggande utbildningen eller inte får en studieplats, ska boendekommunen anvisa den läropliktige en studieplats i utbildning som handleder för examensutbildning eller i TELMA-utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. 

Att ordna utbildning som handleder för examensutbildning

Utbildningsstyrelsen utarbetar utbildningsgrunder för utbildningen som handleder för examensutbildning. I utbildningsgrunderna finns bestämmelser om målen för utbildningsdelarna, utbildningsdelarnas centrala innehåll och bedömningen av dem samt om de uppgifter som ska antecknas i den individuella studieplanen.

Ordnande av utbildning som handleder för examensutbildning förutsätter tillstånd att ordna utbildning. Tillstånd att ordna utbildning beviljas av undervisnings- och kulturministeriet. 

Handledande utbildning kan ordnas på basis av ett nuvarande tillstånd att ordna VALMA-utbildning och påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen.  På basis av ett tillstånd att ordna påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen får handledande utbildning ordnas fram till 31.7.2025. Andra utbildningsanordnare som vill ordna handledande utbildning ska separat ansöka om tillstånd att ordna utbildning. Därtill kan kommunen frivilligt ordna handledande utbildning. Undervisnings- och kulturministeriet följer upp genomförandet av handledande utbildning och granskar tillstånden vid behov.

Ansökan om tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning 2021

Ansökningar om tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning och som planeras börja 1.8.2022 ska lämnas in till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor senast 31.8.2021. Tillstånd att ordna utbildning behöver inte sökas i detta skede, om utbildningsanordnaren med stöd av övergångsbestämmelsen har rätt att ordna utbildning som handleder för examensutbildning.

Ansökan om tillstånd att ordna utbildning ska innehålla följande uppgifter och handlingar:

  • verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningar för ordnande av utbildning som handleder för examensutbildning. 
  • plan för genomförande av utbildning som handleder för examensutbildning jämte bilagor

Sökandena ombeds utnyttja undervisnings- och kulturministeriets ansökningsmall för utbildning som handleder för examensutbildning samt Utbildningsstyrelsens anvisning om informationsinnehållet i genomförandeplanen. 

Undervisnings- och kulturministeriet ber Utbildningsstyrelsen ge ett utlåtande om den sökandes plan för genomförande av utbildningen som handleder för examensutbildning.

Besluten är avgiftsbelagda och avsikten är att de ska fattas före utgången av 2021.

Mer information

Mer information om beredningen av tillstånd att ordna utbildning som handleder för examensutbildning ges av: 

Lagstiftning: Piritta Sirvio, regeringsråd, tfn 0295 330 238

Grundläggande utbildning:
Jari Rutanen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 011
Anne-Marie Brisson, regeringsråd (privata anordnare av grundläggande utbildning), tfn 0295 330 079
Annika Bussman, undervisningsråd (fritt bildningsarbete), tfn 0295 330 407

Gymnasieutbildning:
Heikki Blom, undervisningsråd, tfn 0295 330 074

Yrkesutbildning:
Victor Nyberg, specialsakkunnig, tfn 0295 330 263
Tarja Koskimäki, överinspektör (Nyland), tfn 02953 30166 
Jukka Lehtinen, undervisningsråd (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta), tfn 02953 30183
Anne Mårtensson, undervisningsråd (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104
Mari Pastila-Eklund, undervisningsråd (Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten), tfn 02953 30249
Tiina Polo, undervisningsråd (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30022