Utvecklingsprogram för kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen 

#OikeusOsata.Inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna förbättras kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen och man ser till att alla studerande inom yrkesutbildningen får en gedigen yrkeskompetens och goda grundläggande färdigheter för arbetet, livet och det livslånga lärandet. Undervisnings- och kulturministeriet verkställde utvecklingsprogrammet i samarbete med Utbildningsstyrelsen under åren 2020-2022.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Målet i utvecklingsprogrammet Rätt att kunna är att säkerställa yrkesutbildningens kvalitet och att stöda en kontinuerlig förbättring i enlighet med effektivitetsmålen samt riktlinjerna för yrkesutbildningens kvalitetsstrategi. Programmet har också som mål att minska och förebygga skillnader i lärande och inlärningsresultat som beror på kön, socioekonomisk bakgrund, bostadsort eller stödbehov, och på så sätt främja jämlikhet och likvärdighet inom yrkesutbildningen.

Utvecklingsprogrammet är en del av verkställandet av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Programmet främjar åtgärder som höjer  kompetensnivån, stärker den utbildningsmässiga jämställdheten och likvärdigheten, minskar skillnader i lärandet samt förbättrar kvaliteten inom yrkesutbildningen. Utvecklingsprogrammet stödet också regeringens centrala åtgärder, så som utvidgandet av läroplikten reformen som gäller kontinuerligt lärande samt beredandet av utvecklingsåtgärder som stöder integrering. Genom utvecklingsprogrammet fortsätter man att stöda och effektivera verkställandet av yrkesutbildningsreformen.

Under tre års tid utvecklar man yrkesutbildningen med totalt 270 miljoner euro. Dessutom riktar man strategifinansiering till att stöda utvecklingsprogrammets mål.

I utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet  inom yrkesutbildningen finns fyra omfattande åtgärdshelheter:

 1. förbättring av förutsättningarna för lärandet samt inlärningsresultaten
 2. stärkande av välbefinnande, samhörighet och delaktighet
 3. tstöd för en refor av verksamhetskulturen och ledningen av den 
 4. förmåga att reagera på förändringar i omvärlden

Programmet för samman anordnare av yrkesutbildning, studerande, lärare, kumpaner inom arbetslivet, övriga sakkunniga inom yrkesutbildningen, intressentgrupper samt tjänstemän inom undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen för att tillsammans arbeta för kvalitet och jämställdhet inom yrkesutbildningen. En uppföljningsgrupp tillsätts för att styra, följa med och stöda förverkligandet av utvecklingsprogrammet.

Förbättring av förutsättningarna för lärandet samt inlärningsresultaten

Vi förbättrar förutsättningarna för lärandet och för inlärningsresultaten samt säkerställer yrkesutbildningens kvalitet genom följande åtgärder (finansiering 259 miljoner euro +strategifinansiering):

 • Ökande av stödbeloppet  för undervisning, handledning och studier och höjande av kvaliteten 
 • mångsidiga pedagogiska metoder som utgår ifrån den studerade
 • effektivare studiehandledning i övergångsskeden
 • Verksamhetsmodeller för kamratstyrning och gruppstyrning
 • Styrmodeller för studerande som behöver krävande särskilt stöd
 • Säkerställande av kvaliteten på den personliga anpassningen och utbildning på arbetsplatsen samt vidareutveckling av digitala lösningar
 • Utnyttjande av inlärningsanalytik för att stödja de studerandes studie- framgång och säker- ställande av deras inlärningsresultat
 • Förnyande av kriterierna för god studiehandledning
 • Stärkande av de studerandes basfärdigheter och beredskap för fortsatta studier
 • Mångsidigare möjligheter att avlägga gemensamma examensdelar
 • Kompetensutveckling för arbetsplatshandledare samt undervisnings och handledningspersonal
 • Utredningar (om en modell för positiv särbehandling som anpassas till yrkesutbildningen, om att utvidga den grundläggande utbildningens stöd i tre steg till att omfatta även yrkesutbildningen, om genomförandet av yrkesprov och inlärningsresultat som demonstreras i yrkesproven samt om bindande dimensioneringar som gäller antalet studiehandledare inom yrkesutbildningen)

Stärkande av välbefinnande, samhörighet och delaktighet 

Vi stärker välbefinnandet, samhörigheten och delaktigheten genom följande åtgärder (finansiering 7 miljoner euro):

 • bättre möjligheter för studerande att påverka
 • utvecklande av studentkårsverksamheten
 • en starkare gemensam verksamhetskultur
 • utvecklande och spridning av samarbetsmodeller för ungdomsarbetet och läroanstalterna
 • utvecklande av säkerhetskulturen
 • utvidgande av verksamheten kring arbetskapacitetsintyget och Liikkuva amis 
 • övriga nya utvecklingsåtgärder som kartläggs tillsammans med de studerande

 

Stöd för en reform av verksamhetskulturen och ledningen av den 

Vi stöder anordnare av yrkesutbildning i arbetet med att förnya och leda verksamhetskulturen genom följande åtgärder (finansiering 3 miljoner euro):

 • Stöd till förändringsledarskap
 • Nätverk för kollegialt lärande för läroanstalternas ledning
 • Utbildningshelheter som riktar sig till ledningen för läroanstalterna
 • Utvecklande av det pedagogiska ledarskapet och serviceledningen
 • Stöd för ibruktagandet av verksamhetsmodeller och processer enligt bästa praxisprincipen

Förmåga att reagera på förändringar i omvärlden 

Vi förbättrar förmågan att svara på förändringarna i omvärlden genom följande åtgärder (1 miljon euro + strategifinansiering):

 • Färdplan för digitalisering
 • Stöd för arbetet med den övergripande informationsarkitekturen och för att stärka utbildningsanordnarnas it-kompetens
 • Indikatorer för uppföljning av kvalitet och genomslagskraft samt för utvärdering av verksamhetsbetingelserna
 • Mångsidigare lärmiljöer
 • Tätare samarbete med högskolor och gymnasier
 • Stöd för frivilliga samman- slagningar av utbildningsanordnare
 • Utredning om anordnarnätets verksamhets- och serviceförmåga (inom ramen för den utbildningspolitiska redogörelsen)

 

Upplysningar

Undervisnings- och kulturministeriet

Direktör Tiina Silander
Avdelningen för gymnasieutbildning och yrkesutbildning
Tfn 0295 3 30188
[email protected]


Utbildningsstyrelsen

Undervisningsråd Sanna Laiho
Yrkeskompetens
Tfn 0295 3 31301
[email protected]