Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelma

# Oikeus osata.Ammatillisen koulutuksen laatua ja tasa-arvoa parantava Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa osaltaan, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten. Opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti kehittämisohjelman yhteistyössä Opetushallituksen kanssa vuosina 2020–2022.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Oikeus osata -kehittämisohjelman tavoitteena on varmistaa ammatillisen koulutuksen laatu ja tukea sen jatkuvaa parantamista ammatillisen koulutuksen laatustrategian vaikuttavuustavoitteiden ja linjausten mukaisesti. Lisäksi ohjelman tavoitteena on kaventaa ja ennaltaehkäistä sukupuolesta, sosioekonomisesta taustasta, asuinpaikasta tai tuen tarpeesta johtuvia eroja oppimisessa ja oppimistuloksissa ja edistää näin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ammatillisessa koulutuksessa.

Kehittämisohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman toimeenpanoa. Se edistää hallitusohjelman osaamistason nostamista, koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamista, oppimiserojen kaventamista sekä laadun parantamista koskevien tavoitteiden toteutumista ammatillisessa koulutuksessa.

Kehittämisohjelma tukee myös hallituksen keskeisten toimenpiteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua. Kehittämisohjelma jatkaa ja tehostaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukemista.

Kolmen vuoden aikana ammatillista koulutusta kehitetään yhteensä yli 270 miljoonalla eurolla. Lisäksi strategiarahoitusta suunnataan tukemaan kehittämisohjelman tavoitteita.

Ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmassa on neljä laajaa toimenpidekokonaisuutta:

 1. oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen
 2. hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen
 3. toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki
 4. kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin.

Ohjelma kokoaa ammatillisen koulutuksen järjestäjät, opiskelijat, opettajat ja työelämän kumppanit, muut ammatillisen koulutuksen asiantuntijat ja sidosryhmät sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen virkamiehet tekemään yhdessä työtä ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon parantamiseksi. Kehittämisohjelman toteutumista ohjaamaan, seuraamaan ja tukemaan asetetaan laaja-alainen seurantaryhmä.

Oppimisen edellytysten ja oppimistulosten parantaminen

Parannamme oppimisen edellytyksiä ja oppimistuloksia sekä varmistamme ammatillisen koulutuksen laadun seuraavin toimenpitein (rahoitus 259 milj. euroa + strategiarahoitusta):

 • opetuksen, ohjauksen ja opiskelun tuen määrän lisääminen ja laadun parantaminen
 • monipuoliset ja opiskelijalähtöiset pedagogiset menetelmät
 • nivelvaiheiden opinto-ohjauksen tehostaminen
 • vertais- ja ryhmäohjauksen toimintamallit
 • vaativan erityisen tuen opiskelijoiden ohjausmallit
 • henkilökohtaistamisen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen laadun varmistaminen ja niitä tukevien digitaalisten ratkaisujen edelleen kehittäminen
 • oppimisanalytiikan hyödyntäminen opintojen etenemisen tukemisessa ja oppimistulosten varmistamisessa
 • hyvän opinto-ohjauksen kriteerien uudistaminen
 • perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen
 • yhteisten tutkinnon osien suoritusmahdollisuuksien monipuolistaminen
 • työpaikkaohjaajien ja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen
 • selvitykset (ammatilliseen koulutukseen soveltuvasta positiivisen diskriminaation mallista, perusopetuksen kolmiportaisen tuen laajentamisesta ammatilliseen koulutukseen, näyttöjen toteutuksesta ja näytöissä osoitetuista oppimistuloksista sekä opinto-ohjaajien määrää koskevista sitovista mitoituksista ammatillisessa koulutuksessa).

Hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistaminen

Vahvistamme hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta seuraavin toimenpitein (rahoitus 7 milj. euroa):

 • opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen
 • opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
 • yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 • nuorisotyön ja oppilaitosten yhteistyömallien kehittäminen ja levittäminen
 • turvallisuuskulttuurin kehittäminen
 • työkykypassi- ja Liikkuva amis -toiminnan laajentaminen
 • muut opiskelijoiden kanssa yhdessä kartoitettavat uudet kehittämistoimet

Toimintakulttuurin uudistamisen ja sen johtamisen tuki

Tuemme ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakulttuurin uudistamista ja sen johtamista seuraavin toimenpitein (rahoitus 3 milj. euroa):

 • muutosjohtamisen tuki
 • oppilaitosjohdon vertaisoppimisen verkostot
 • oppilaitosjohdolle suunnatut koulutuskokonaisuudet
 • pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen
 • hyviksi havaittujen toimintamallien ja prosessien käyttöönoton tuki.

Kyky vastata toimintaympäristön muutoksiin

Parannamme koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin seuraavin toimenpitein (1 milj. euroa + strategiarahoitusta):

 • digikehittämisen tiekartta
 • kokonaisarkkitehtuurityön tuki ja koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen vahvistaminen
 • laadun ja vaikuttavuuden seurantamittarit sekä toimintaedellytysten arvioinnin mittarit
 • oppimisympäristöjen monipuolistaminen
 • korkeakoulujen ja lukioiden kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen
 • koulutuksen järjestäjien vapaaehtoisen yhdistymisen tuki
 • selvitys järjestäjäverkon toiminta- ja palvelukyvystä (osana koulutuspoliittista selontekoa).

 

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
johtaja Tiina Silander, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto
Puh. 0295 330 188
[email protected]

Opetushallitus:
Opetusneuvos Sanna Laiho, Ammatillinen osaaminen
Puh. 0295 331 301
[email protected]