Hoppa till innehåll

Treårigt utvecklingsprogram för yrkesutbildningen – 80 miljoner euro för att anställa lärare och handledare ett led i programmet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2020 13.20 | Publicerad på svenska 12.6.2020 kl. 15.20
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett treårigt utvecklingsprogram för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildningen, Rätt att kunna. Programmet ska förbättra förutsättningarna för de studerandes lärande och inlärningsresultat, stärka välbefinnandet och samhörigheten, stödja en reform av utbildningsanordnarnas verksamhetskultur och stärka deras förmåga att svara på förändringar i verksamhetsmiljön med sammanlagt över 270 miljoner euro åren 2020 –2022. I år beviljas 80 miljoner euro för att anställa yrkeslärare och handledare. Därtill ingår ca 15 miljoner euro i statsunderstöd som ska utlysas i höst.

Utvecklingsprogrammet ingår i verkställigheten av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Det bidrar till att nå regeringsprogrammets mål att höja kompetensnivån, stärka jämställdheten och jämlikheten inom utbildningen, minska skillnaderna ifråga om lärande samt förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen.

Programmet Rätt att kunna stöder också beredningen av regeringens centrala åtgärder, såsom en utvidgning av läroplikten, en reform av det kontinuerliga lärandet samt utvecklingsåtgärder som stöder integrationen.

Utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet inom yrkesutbildning består av fyra åtgärdshelheter:

  • de studerandes inlärningsresultat och förutsättningar för att lära sig förbättras - kvaliteten på yrkesutbildningen säkerställs
  • de studerandes välbefinnande, samhörighet  och delaktighet stärks
  • stöd för anordnare av yrkesutbildning för att förnya verksamhetskulturen och ledningen av den 
  • utbildningsanordnarnas förmåga att svara på förändringar i omvärlden förbättras

För att styra, följa upp och stödja genomförandet av utvecklingsprogrammet tillsätts en omfattande uppföljningsgrupp. Ministeriet ansvarar för genomförandet av utvecklingsprogrammet tillsammans med Utbildningsstyrelsen.

- De krav som ställs på kunnandet kommer att öka och förändras avsevärt i framtiden. För övergången till arbetsmarknaden eller till fortsatta studier krävs det ett gediget kunnande och att det utvecklas och förnyas under hela arbetslivets gång. Därför är det nödvändigt att vi fortsätter att utveckla yrkesutbildningen så att varje studerande kan garanteras en stark kunskapsbas och förutsättningar för kontinuerligt lärande. Det är det som skyddar bäst i en föränderlig värld, säger undervisningsminister Li Andersson.

80 miljoner euro för att anställa lärare och handledare inom yrkesutbildningen 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 80 miljoner euro för att anställa lärare och handledare inom yrkesutbildningen samt för stödåtgärder för undervisning och handledning. Ökade resurser för undervisning och handledning är en central åtgärd i programmet Rätt att kunna.

Genom beslutet om tilläggsprestationer beviljades sammanlagt 109 utbildningsanordnare runtom i Finland finansiering. Finansieringen är avsedd att användas för att anställa nya lärare och handledare samt för att öka antalet undervisningstimmar för de nuvarande timlärarna. Dessutom kan finansieringen användas för att anställa stödpersonal för undervisningen, vilket gör att lärarna i högre grad kan inrita sin arbetsinsats på själva undervisningen. Syftet med tilläggsfinansieringen är att trygga alla studerande den undervisning, handledning och det stöd de behöver. Särskild uppmärksamhet fästs vid studerande som behöver tilläggsstöd för sina studier.

- Vi vill höja kvaliteten på yrkesutbildningen genom att öka närundervisningen. Därför utökas antalet lärare och handledare. I synnerhet i det exceptionella läget till följd av coronaviruspandemin är det viktigt att varje studerande får den undervisning och det stöd som hen behöver. Att satsa på utbildning och välbefinnande för var och en är avgörande med tanke på återhämtningen från krisen, påpekar undervisningsminister Li Andersson.

Den tilläggsfinansiering som nu beviljas är en fortsättning på den finansiering på 20 miljoner euro som beviljades för samma ändamål i slutet av 2019. Regeringsprogrammets mål är att öka anslaget med 235 miljoner euro. Beslut om kvarstående tilläggsfinansiering fattas längre fram under regeringsperioden.

Utbildningsstyrelsen öppnar i början av hösten 2020 flera ansökningar om statsunderstöd inom ramen för utvecklingsprogrammet. Ansökningarna kommer att gälla ca 15 miljoner euro.

Mer information:

Utvecklingsprogrammet:

direktör Tiina Silander, tfn 02953 30188
undervisningsrådet Seija Rasku, tfn 02953 30270

Anställningen av lärare:

överdirektör Mika Tammilehto, tfn. 02953 30308,
projektplanerare Johannes Peltola, tfn 02953 30292

Utvecklingsprogrammets webbplats

Beviljad tilläggsfinansiering (pdf):