Arbetsgrupp som utreder genomförandet av artikel 13.2 i AVMS-direktivet (förpliktelse att tillhandahålla medietjänster för finansiering av inhemskt audiovisuellt innehåll)

OKM060:00/2021 Projekt

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda möjligheten att ålägga av-aktörer att investera i produktion av inhemskt innehåll.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM060:00/2021

Ärendenummer 060:00/2021 , VN/24459/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.10.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 27.9.2021

Mål och resultat

Arbetsgruppen har som mål att utreda om det i Finland kan skapas en modell som gör det möjligt att utvidga den finansiella basen för inhemska audiovisuella produktioner genom att ålägga av-aktörer att investera i produktion av innehåll. Arbetsgruppen ska göra en mångsidig bedömning av de regleringsalternativ som direktivet möjliggör med tanke på konsumenter, företag inom branschen (både medietjänstbolag och produktionsbolag) samt kulturpolitiken. Arbetsgruppen ska också kartlägga vilka konsekvenser skyldigheten har för den inhemska audiovisuella innehållsproduktionen, konkurrensen inom mediebranschen, investeringarna i av-innehåll samt verksamheten på mediemarknaden i sin helhet. Arbetsgruppen ska också utreda möjliga modeller för det praktiska genomförandet av skyldigheten och genomförandet av tillsynen.

Sammandrag

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda möjligheten att ålägga av-aktörer att investera i produktion av inhemskt innehåll.

Utgångspunkter

Den europeiska marknaden för av-innehåll är mycket splittrad, vilket till stor del beror på Europas kulturella och språkliga mångfald. Produktionen inom den audiovisuella branschen har i huvudsak fördelats enligt nationella och språkliga gränser och har ingen kritisk massa. Finland räknas som ett land med medelstor produktionskapacitet, men på grund av ett litet språk- och kulturområde har den finländska marknaden av tradition varit rätt begränsad.
I och med övernationella direktköpstjänster har situationen förändrats dramatiskt och marknaden för av-innehåll har vuxit explosionsartat såväl i Europa som globalt. Den digitala omvälvningen har på den europeiska marknaden fört in sitt utbud av medietjänster som är direkt riktade till konsumenter och som har utmanat existerande affärsmodeller och arbetssätt. Globala direktlösningstjänster (t.ex. Netflix, Amazon, HBO) har i Europa fått en betydande del av konsumenternas användning av medier.
Möjligheten att utvidga den finansiella basen för europeiska produktioner har öppnats i AVMS-direktivet på grund av ovan nämnda förändrade konkurrenssituation. Människorna konsumerar allt mer audiovisuellt innehåll, men samtidigt har verksamhetsmiljön för produktionen av audiovisuellt innehåll förändrats och konkurrensen skärpts i och med digitaliseringen inom branschen. Produktionsföretag som är verksamma på små marknader har ofta inte tillgång till tillräcklig finansiering med hjälp av vilken de kan öka sina produktionbudgetar och höja sin kvalitet så att de kan klara sig i den globala konkurrensen. Produktionsbolagen är ofta tvungna att i gengäld för finansieringen överlåta rättigheterna till det innehåll de producerar, och då drar de inte full nytta av avkastningen av det innehåll de producerar.
I samband med genomförandet av AVMS-direktivet planerar eller verkställer flera länder införandet av investeringsskyldigheten för de nämnda medietjänsterna. Införandet av ovan nämnda skyldighet gör det möjligt att öka volymen av investeringar i europeiskt innehåll, vilket å sin sida stärker de europeiska audiovisuella produktionernas konkurrenskraft och kartlägger skyldighetens konsekvenser för den inhemska audiovisuella innehållsproduktionen, konkurrensen inom mediebranschen, investeringarna i audiovisuella innehåll och verksamheten på mediemarknaden i sin helhet. Arbetsgruppen ska också utreda möjliga modeller för det praktiska genomförandet av skyldigheten och genomförandet av tillsynen.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet