Hoppa till innehåll

Utvidgning av finansieringen av audiovisuella produktioner utreds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 9.05 | Publicerad på svenska 7.10.2021 kl. 11.18
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda en modell som skulle utvidga finansieringsbasen för audiovisuella produktioner. Möjligheten att ålägga av-aktörer att investera i produktion av inhemskt innehåll ska utredas.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda modeller för genomförande av investeringsskyldigheten i fråga om medietjänster enligt direktivet om audiovisuella medietjänster (AVMS) och konsekvenserna av modellerna. Tilläggsfinansieringen som fås genom den reglering som direktivet möjliggör uppgår uppskattningsvis till 6–20 miljoner euro per år. I praktiken kan de finansieringsandelar som tas ut av medietjänsterna genomföras som direkta investeringar i innehållsproduktion och förvärv av rättigheter eller som andelar som betalas till nationella fonder. 

- Jag anser det vara viktigt att vi utreder alla sätt genom vilka vi kan stärka konkurrenskraften för aktörerna inom de kreativa branscherna i Finland. Målet är att stärka hela vår audiovisuella sektors ställning i den internationella konkurrensen, konstaterar forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen.

– Det inhemska innehållet har en viktig roll för finländarna. Vi måste garantera dess konkurrenskraft. Därför är det bra att arbetsgruppen noggrant utreder konsekvenserna av de förpliktelser som EU-lagstiftningen möjliggör, säger kommunikationsminister Timo Harakka

Arbetsgruppen lämnar sin utredning före utgången av augusti 2022. Ordförande för arbetsgruppen är direktör Jorma Waldén vid undervisnings- och kulturministeriet. Medlemmarna är enhetsdirektör Emil Asp (kommunikationsministeriet), specialsakkunnig Sirpa Sillstén (kommunikationsministeriet), kulturrådet Laura Mäkelä (undervisnings- och kulturministeriet), verkställande direktör Lasse Saarinen (Finlands filmstiftelse) och juristen Eliisa Reenpää (Transport- och kommunikationsverket Traficom). Arbetsgruppen ska också höra och involvera företag, forskare, myndigheter, organisationer och andra centrala aktörer inom branschen.

Beställ-tv-tjänster såsom Netflix, Amazon och HBO utgör en betydande del av konsumenternas användning av medier. Flera länder i Europa planerar att införa investeringsskyldigheten enligt artikel 13.2 i direktivet för sådana medietjänster. Hittills har Finland inte infört någon sådan skyldighet.

I Finland har frågan förberetts i en utredning som Petri Kemppinen gjorde 2020. I utredningen granskades då inte olika regleringsalternativ eller deras konsekvenser för olika aktörer. Kemppinen föreslog att finansieringsskyldigheten kunde utsträckas också till leverantörer av medietjänster etablerade i andra medlemsstater vars målgrupper finns i Finland. Avgiften skulle bestämmas som en procentandel av medietjänstleverantörens omsättning eller alternativt utifrån antalet beställningar som riktas till Finland. 

Mer information: 

- kulturrådet Laura Mäkelä (UKM), tfn 02953 30222
- direktör för marknadsenheten Emil Asp (KM), tfn 040 509 9757