AVMS-direktiivin 13 artiklan 2 kohdan toimeenpanoa selvittävä työryhmä (mediapalveluiden velvoittaminen kotimaisten av-sisältöjen rahoitukseen)

OKM060:00/2021 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuus velvoittaa av-toimijoita investoimaan kotimaisen sisällön tuotantoon.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM060:00/2021

Asianumerot 060:00/2021 , VN/24459/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 27.9.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tavoitteena on selvittää, voidaanko Suomeen luoda malli, joka mahdollistaisi kotimaisten audiovisuaalisten tuotantojen rahoituspohjan laajentamisen velvoittamalla av-toimijat investoimaan sisältöjen tuotantoon. Työryhmän tulee arvioida direktiivin mahdollistamia sääntelyvaihtoehtoja monipuolisesti kuluttajien, toimialan yritysten (sekä mediapalveluyhtiöiden että tuotantoyhtiöiden) sekä kulttuuripolitiikan kannalta sekä kartoittaa velvoitteen vaikutuksia kotimaiselle audiovisuaaliselle sisältötuotannolle, media-alan kilpailulle, investoinneille av-sisältöihin sekä mediamarkkinoiden toimintaan kokonaisuudessaan. Työryhmän tulee selvittää myös velvoitteen käytännön toimeenpanon mahdollisia toteuttamismalleja ja valvonnan toteuttamista.

Tavoitteena on, että työryhmän työn pohjalta voidaan päättää siitä, tullaanko Suomessa asettamaan mediapalvelun tarjoajille uusia sisällön kotimaisen av-sisällön rahoittamiseen liittyviä velvoitteita.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on selvittää mahdollisuus velvoittaa av-toimijoita investoimaan kotimaisen sisällön tuotantoon.

Lähtökohdat

Av-sisältöjen eurooppalaiset markkinat ovat erittäin pirstoutuneet, mikä johtuu suureksi osaksi Euroopan kulttuurisesta ja kielellisestä monimuotoisuudesta. Av-alan tuotannot ovat pääosin jakautuneet kansallisten ja kielellisten rajojen mukaan, eikä niillä ole kriittistä massaa. Suomi lasketaan keskisuuren tuotantokapasiteetin maaksi, mutta pienen kieli- ja kulttuurialueen vuoksi Suomen markkinat ovat perinteisesti olleet varsin rajalliset.
Ylikansallisten suoratoistopalveluiden myötä tilanne on muuttunut dramaattisesti ja av-sisältömarkkinat niin Euroopassa kuin globaalistikin ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Digitaalinen murros on tuonut Euroopan markkinoille tarjontansa suoraan kuluttajille suuntaavia mediapalveluita, jotka ovat haastaneet olemassa olevat liiketoimintamallit ja toimintatavat. Globaalit suoratoistopalvelut (esimerkiksi Netflix, Amazon, HBO) ovat Euroopassa saavuttaneet merkittävän osan kuluttajien median käytöstä.
Mahdollisuus eurooppalaisten tuotantojen rahoituspohjan laajentamiselle on avattu AVMS-direktiivissä em. muuttuneen kilpailutilanteen takia. Ihmiset kuluttavat audiovisuaalista sisältöä yhä enemmän, mutta samaan aikaan audiovisuaalisen sisältötuotannon toimintaympäristö on muuttunut ja kilpailu kiristynyt toimialan digitalisoitumisen myötä. Pienillä markkinoilla toimivien tuotantoyritysten saatavilla ei useinkaan ole riittävästi rahoitusta, jonka avulla ne voisivat kasvattaa tuotantobudjettejaan ja nostaa laatua, jonka turvin ne voisivat pärjätä globaalissa kilpailussa. Tuotantoyhtiöt joutuvat usein rahoituksen vastineeksi luovuttamaan oikeudet tuottamiinsa sisältöihin, jolloin ne eivät hyödy täysmääräisesti tuottamiensa sisältöjen synnyttämistä tuotoista.
AVMS-direktiivin implementoinnin yhteydessä useat maat suunnittelevat tai toimeenpanevat investointivelvollisuuden käyttöön ottoa em. mediapalveluille. Em. velvoitteen käyttöönotto mahdollistaa eurooppalaiseen sisältöön tehtävien investointien volyymin kasvattamisen, joka puolestaan vahvistaa eurooppalaisten av-tuotantojen kilpailukykyä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta