Hoppa till innehåll

Högskolornas program för hållbar tillväxt lägger fram förslag för att stärka Finlands ekonomi

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 14.36 | Publicerad på svenska 14.2.2022 kl. 13.43
Pressmeddelande

Högskolornas program för hållbar tillväxt, som tillsattes i början av hösten 2021, har färdigställt sitt förslag till åtgärder för att öka utbudet av kompetent arbetskraft.

Målet med högskolornas program för hållbar tillväxt var att ta fram förslag till åtgärder i enlighet med regeringens färdplan för hållbar utveckling som högskolorna ska vidta i syfte att öka utbudet på kompetent arbetskraft och främja hållbar tillväxt i Finland.

Förlagen till åtgärder bereddes inom ramen för beredningsgrupper som är gemensamma för högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet samt befintliga beredningsstukturer. Riktlinjerna för programmet är en syn som baserar sig på sakkunnigberedning och som syftar till att tillhandahålla information och alternativ till stöd för det politiska beslutsfattandet.

De föreslagna åtgärderna är indelade i fem olika teman för att

  • öka den utbildningsrelaterade invandringen
  • tidigarelägga högskoleutbildningen och göra den mer flexibel
  • stärka utbudet av kontinuerligt lärande
  • öka de kritiska färdigheterna och spetskompetensen
  • förnya systemet gällande högskolornas utbildningsansvar.

Åtgärdsförslagen i sin helhet (på finska): Riktlinjer för högskolornas program för hållbar tillväxt.

Mandatperioderna för programmets beredningsgrupper löpte ut i slutet av 2021, men styrgruppen och de som analyserat åtgärdernas effekter och kostnader fortsätter sitt arbete till regeringsperiodens slut. Beslut om den fortsatta beredningen fattas under våren 2022.

I programmets styrgrupp ingår utöver företrädare för högskolorna och undervisnings- och kulturministeriet även företrädare för Finlands Akademi, Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund, finansministeriet samt arbets- och näringsministeriet.

Mer information: Atte Jääskeläinen, överdirektör, tfn 0295 330 309