Arbetsgruppen för identifiering av kunnande

OKM044:00/2021 Projekt

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att genomföra programmet för hållbar tillväxt. Gruppen har till uppgift att främja och styra arbetet med att skapa verktyg och sätt att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbild.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM044:00/2021

Ärendenummer VN/15034/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 1.7.2021 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 24.6.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Kunnandets, bildningens och innovationernas Finland

Tavoite Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar

Metod En parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet genomförs

Kontaktperson
Jenni Larjomaa, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 028
[email protected]

Kontaktperson
Katri Tervaspalo, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 084
[email protected]

Mål och resultat

Gruppen har till uppgift att främja och styra arbetet med att skapa verktyg och sätt att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbildningssystemet genom att:

• utvidga referensramen för examina och övriga samlade kompetenser eller genom att utveckla kompetensmärken och andra kompetensbeskrivningar bidra till att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbildningssystemet,
• lägga fram ett förslag till riksomfattande principer för att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbildningssystemet, särskilt med tanke på arbetslivet och sysselsättningen,
• komma med förslag om de pilotförsök som ska inledas,
• bidra till att införa och sprida de riksomfattande principerna samt
• stödja arbetet med att utveckla verktyg inom den digitala helheten för kontinuerligt lärande

Arbetsgruppen ska före den 31 december 2022 lägga fram ett förslag till att utvidga referensramen för examina och övriga samlade kompetenser, utveckla kompetensmärken och andra kompetensbeskrivningar samt ett förslag till riksomfattande principer för att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbildningssystemet samt förslag till pilotförsök som ska inledas.

I slutet av mandatperioden ska arbetsgruppen utifrån pilotförsökens resultat och kunskapen från annat nationellt och internationellt utvecklingsarbete lägga fram sina slutliga förslag till riksomfattande principer för att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbildningssystemet.

Sammandrag

Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att genomföra programmet för hållbar tillväxt. Gruppen har till uppgift att främja och styra arbetet med att skapa verktyg och sätt att identifiera kunnande som förvärvats i arbete och i utbildning som inte hör till det officiella utbild.

Utgångspunkter

I enlighet med regeringsprogrammet ska det i Finland genomföras en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet som svarar på behovet att utveckla och förnya det egna kunnandet under hela livet. Riktlinjerna för att bereda en parlamentarisk reform blev klara i december 2020, och reformprojektet fortsätter fram till den 31 mars 2023. EU:s facilitet för återhämtning och resiliens finansierar åtgärder som har en betydande hävstångseffekt på att genomföra reformen.

I Finlands program för hållbar tillväxt som finansieras med EU:s facilitet för återhämtning och resiliens skriver regeringen så här: Genom åtgärderna för kontinuerligt lärande uppdateras de befintliga tjänsterna och skapas helt nya tjänster som bidrar till kontinuerligt lärande och kompetensutveckling och som på ett smart sätt använder olika datalager och sammanlänkar webbtjänster på ett kundorienterat och förvaltningsövergripande sätt.

Mer om ämnet